Nyheter > Brudd i statsoppgjøret

KLAR FOR KAMP: LO Stats leder Egil André Aas, her under roligere tider. Foto: Kai Hovden/LO Media

For dårlig fordelingsprofil

– Dette forhandlingsbruddet må staten ta på seg ansvaret for. Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også, sier Egil André Aas, som leder LO Stat. Aas mener Statens fordelingsprofil ikke ville gjøre noe med ulikhetene som har blitt opparbeidet gjennom flere år. – Jeg sa da disse forhandlingene ble innledet at det er på høy tid at regjeringen og staten som arbeidsgiver gjør festtalene sine om til handling. De siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt. Tilbudet fra staten vil ikke endre vesentlig på det, påpeker Aas.

Staten ønsker mest lokale forhandlinger – LO steiler

– Statens ønske er at det meste av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. All erfaring viser at dette gir større ulikhet. Noen få får solid uttelling på bekostning av de som allerede tjener minst. Det er gjennom store sentrale tillegg vi kan sørge for en rettferdig fordeling. Vårt krav var derfor et kronetillegg til alle. Og det kommer vi til å kjempe videre for i mekling, sier LO Stat-lederen.

Industrien reiser i fra

Aas påpeker også at statstilsatte i 2020 hadde en mindre lønnsutvikling på nesten en halv prosent sammenlignet med industrien (frontfaget). – Det mener vi må hensyntas i årets oppgjør. Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri legger malen for andre oppgjør, har tjent landet godt, og vi forsvarer den. Men det er en feilslutning at den er til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling, sier Aas. Meklingen innledes 5. mai, og har utløp 26. mai ved midnatt. LO Stat har i overkant av 40.000 medlemmer i staten.