Aktuelt > Landsmøte > Ord, uttrykk og spørsmål

Delegat, sekretær og dirigent

En delegat er en person som er valgt for å representere en gruppe av medlemmer i en organisasjon (oftest en lokalavdeling i en landsomfattende organisasjon) på et møte på et høyere nivå i organisasjonen.

Dirigentenes oppgaver er å lede møter iht. dagsorden og forretningsorden, holde ro og orden, fordele ordet iht. talelista, behandle forslag om å begrense taletid, behandle forslag om strek, referere forslag, foreslå behandlingsmåte og lede avstemminger.

Sekretær har ansvar for å skrive protokollen fra landsmøtet. De er også støttespillere for dirigentene.

Forretningsorden og dagsorden

Forretningsorden beskriver kjøreregler for landsmøtet. Dette er for eksempel regler for hvem som har adgang til møtet, hvor mange ganger man kan ta ordet til en sak og hvor lenge en kan snakke når en får ordet. Forretningsorden må godkjennes av landsmøtet.

Dagsorden beskriver hva som behandles og i hvilken rekkefølge. Dagsorden godkjennes ved begynnelsen av landsmøtet (se konstituering i sakspapirer).

Hvilke komiteer er det på landsmøtet og hvilke oppgaver har de?

Valgkomiteen velges av Landsrådet før landsmøtet. Valgkomiteen skal komme med en innstilling til de personvalgene som skal gjøres på landsmøtet (leder, nestledere, forbundsstyret og LOs representantskap).

Komiteer som velges av landsmøtet

Redaksjonskomiteen behandler saker som blir oversendt komiteen og legger fram sin innstilling i slutten av landsmøtet.
Tellekomiteen teller stemmer ved behov.
Protokollkomiteen kontrollerer protokollen på vegne av landsmøte og legger fram til godkjenning.

Hva er votering og avstemning?

Votering betyr normalt ved håndsopprekking, men kan foretas elektronisk hvis nødvendig eller ved navneopprop. Avstemning brukes i behandling av flere forslag i en sak, er det behov for å gruppere forslagene. I tillegg brukes avstemning i valg av tillitsvalgte. Se vedtektene § 6, punkt 2: Valget av disse skjer ved særskilte valg. Valg av tillitsvalgte krever absolutt flertall. Er dette ikke oppnådd ved første gangs avstemming, foretas bundet valg mellom de to som har oppnådd høyest stemmetall. Får disse to samme stemmetall, foretas loddtrekning.

Hvordan forberede seg som delegat før landsmøtet?

Det er viktig å sette seg inn i sakene. Alle delegater skal ha god og lik anledning til å sette seg inn i hva sakene gjelder. Sakene som skal behandles av landsmøtet har vært gjennom en demokratisk prosess – fra forslag til innstilling fra forbundsstyret og med anbefalinger fra landsrådet til hver sak. Det anbefales å forberede innlegg i god tid før landsmøtet.