Nyheter > Vi trenger bedre næringsveier

For tiden er det høring på transportetatenes utredninger i forbindelse med neste nasjonale transportplan. FLT ønsker mer satsing på næringsveier. Det vil si veier som er av betydning for næringslivet.

Det vil lønne seg: Verdien av varer og tjenester er beregnet til 700 milliarder kroner årlig. Beregningsmetodene for å beregne nytteverdi av transport, har tatt utgangspunkt i persontransport. Det har betydning for hvordan næringslivet er blitt prioritert, eller mer korrekt; ikke har vært prioritert i transportpolitikken.

Ofte arbeider FLT sine medlemmer i virksomheter hvor det er dårlige veier til og fra disse lokasjonene. Analyser viser at veistandarden er en av grunnene til at næringslivets og Norges konkurranseevne svekkes.

Veinettet må videreutvikles med særlig fokus på næringslivet. Dette forsterkes i det at det er ventet stor økning av både person- og godstransport på vei.

FLT er bekymret for at det blir en ny prosess der fylker og kommuner skal forespørres om de har veistrekninger som de ønsker overført til staten for å sikre konkurranseevnen til næringslivet.

FLT ønsker at konkrete veistrekninger kartlegges, og overføres til staten etter en prioriteringsliste. Vi ønsker et eget kapittel i Nasjonal Transportplan (NTP) som drøfter problemstillingen med løsninger på hvordan vi kan sikre godstransporten på en bedre måte. Det må utarbeides en portefølje, basert på nytten for næringslivet.

Det samme må gjøres med samfunnskritisk infrastruktur. Den geopolitiske situasjonen har endret seg. NTP må kobles mot forsvarsbudsjettet for å styrke veinett som er brutt ned av tung transport. Telerestriksjoner er fjernet og det ødelegger veinettet ytterligere.

Budsjett for forsvar, næring og fiskeri må i flere områder sees i sammenheng. Transport av tungt militært materiell bryter ned lokalveinett i områder der det øves og fraktes utstyr.

Nedbryting av veinett gjelder hovedveistrekninger, men mest på fylkes- og kommuneveinettet. Det må derfor også satses på fylkes- og kommuneveier som har en slik funksjon.

Vi ønsker å styrke næringslivets konkurransekraft og gode og trygge veier er en del av dette.