Nyheter > Starter et samarbeidskonsept mellom Industri Energi og FLT

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi (foto: Atle Espen Helgesen), og Ulf Madsen, forbundsleder i FLT (foto: Frode Ersfjord)

Målsettingen er å komme til enighet om en allianse mellom forbundene Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Industrien og arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Utviklingen går i retning av mer integrerte samarbeidsformer, prosjektorganisering og lagarbeid. Kompetansebehovet vil i økende grad være sammensatt på nye måter: — Fagbevegelsen må ta sin plass i denne utviklingen og tilby gode tjenester til medlemmene, sier forbundslederne Frode Alfheim i Industri Energi og Ulf Madsen i FLT. De understreker at ivaretakelse av medlemmene er deres viktigste oppgave: — Likeså trenger vi en sterk organisasjon som støtter medlemmene i den utviklingen som skjer. Vi skal oppdatere og vedlikeholde avtaler og påvirke rammebetingelser i arbeidslivet. Dette vil stå svært sentralt i samarbeidet mellom forbundene, sier Alfheim og Madsen. Industri Energi og FLT har mye historisk til felles og mange felles interesser. Begge forbund har vedtatt at det skal nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av seks personer, der ledelse, forbundsstyre og administrasjon er representert. Utvalget bes om å framforhandle et forslag til en avtale mellom forbundene som ivaretar målsettingen om videreutvikling av lønns- og arbeidsvilkår, påvirkning av rammebetingelser for våre felles næringer, klima, organisasjonsutvikling og kompetanse, og det utvalget finner formålstjenlig å inkludere. Resultatet av arbeidet skal legges fram for forbundsstyrene i begge forbund for godkjenning og videre behandling.

Les også: