Nyheter > Regionkonferanse Sør

Foto: Jørn Tore Røed

Forbundsleder Ulf Madsen innledet på konferansen og 1. nestleder Aud Marit Sollid informerte om årets tariffoppgjør. Det ble både diskusjoner og spørsmål i salen. I tillegg jobbet de 18 deltakerne (fra 10 av regionens 18 avdelinger) i grupper med innspill til handlingsplan for regionen. Regionrådgiver Ståle Johannesen er godt fornøyd med regionens første konferanse, og vil etter hvert ferdigstille handlingsplanen.

Aktive avdelinger og målrettet rekruttering

En av hovedprioritetene fremover vil være å styrke avdelinger med liten aktivitet. – Dette er viktig for å kunne gi et likt tilbud til alle medlemmer. Alle avdelinger oppfordres til å avholde medlemsmøter og temakvelder, sier Johannesen. Han er snart ferdig med besøksrunde hos alle avdelinger i regionen, noe han mener er avgjørende for å få til et godt samarbeid mellom avdelinger og regionrådgiver. – Mange avdelinger i regionen samarbeider allerede godt, og på konferansen var deltakerne svært samstemte om satsningsområdene, forteller Johannesen. Et annet satsningsområde for regionen er rekruttering, og her skal det satses på yrkesaktive medlemmer. I første omgang vil det legges vekt på å få flere medlemmer i bedrifter der FLT har medlemmer fra før. Det skal også arbeides med å styrke og etablere bedriftsgrupper, i tillegg til å rekruttere nye tillitsvalgte. På sikt vil regionen også kartlegge bedrifter med potensielle medlemmer og opprette kontakt med disse. – Jeg er opptatt av at det jobbes målrettet med handlingsplanen. Vi velger ut noen tiltak av gangen og evaluerer effekten av disse underveis, sier Johannesen. Han legger til at det er stort potensial for medlemsvekst i regionen, særlig innen hotell- og restaurant.

Dette ble også diskutert på konferansen:

  •  Ny regionkonferanse/årsmøte avholdes i april 2019.
  • Regionen vil også jobbe med å oppdatere kontaktinformasjon på bedriftsgrupper og tillitsvalgte.
  • Regionen vil satse på å styrke avdelingsstyrene gjennom samarbeid med regionrådgiver.
  • Et av satsningsområdene er aktivitet i alle avdelinger. Alle avdelinger oppfordres til å holde medlemsmøter jevnlig.
  • Det satses på å rekruttere yrkesaktive medlemmer. Regionen vil se på mulighet for samarbeid med andre LO-forbund.
  • Regionrådgiver vil jevnlig sende ut rundskriv til avdelingene om sitt arbeid.
  • Regionen har spilt inn sine kursønsker til forbundet