Nyheter > Overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønn

Hva er utgangspunktet?

Reglene om overtid finner man i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at overtid kompenseres time for time, slik som de fleste er vant med. I noen arbeidsforhold avtales det imidlertid at overtidsarbeid heller skal kompenseres med et fast tillegg. Dette betyr ikke at det gjøres et unntak fra reglene om arbeidstid, men det avtales en alternativ måte å kompensere overtiden på. I denne artikkelen redegjøres det for noen spørsmål som kan dukke opp når overtidsgodtgjørelse inkluderes i fastlønnen.

Når kan det avtales at overtid skal inkluderes i fastlønnen?

Det står ingenting i arbeidsmiljøloven om når overtid er inkludert i fastlønnsavtaler. Utgangspunktet etter loven er at arbeidstakere, som ikke er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, har rett på godtgjørelse for overtid. Regelen står i arbeidsmiljøloven § 10-6, ledd 11, som lyder:

§ 10-6.Overtid

(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

Regelen sier ikke noe mer enn at man har krav på et tillegg for overtidstimene. Den sier ikke på hvilken måte dette skal skje, selv om det aller mest vanlige er at man får betalt for antall timer overtid for en gitt periode i forbindelse med den alminnelige lønnskjøringen. I 2006 kom Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en uttalelse om tolkningen av regelen, hvor de åpnet for at man kan avtale at godtgjørelse for overtid skal inkluderes i fastlønnen.

Grensen mot ledende eller særlig uavhengig stilling

Noen arbeidstakere er i såkalte ledende eller særlig uavhengige stillinger. For denne gruppen er det bestemt at reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 ikke kommer til anvendelse, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Dette er imidlertid ikke det samme som der arbeidstaker har overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønnen. Det er lett at det oppstår misforståelser rundt dette.

Hva må en avtale inneholde?

En forutsetning for å ha en avtale med godtgjørelse inkludert i fastlønnen, er for det første at overtiden faktisk kompenseres. Det vil si at arbeidstaker får det vederlaget vedkommende har krav på etter arbeidsmiljøloven og/eller tariffavtale. Det er videre et krav om at det tydelig fremgår hva som er «grunnlønn» og hva som er ment å kompensere for overtid i arbeidsavtalen.

Overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønn er også regulert i overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO § 3, punkt V. Her er det bestemt at det skal fremgå klart hva som er ordinær lønn og hva som er overtidsgodtgjørelse dersom overtid inkluderes i fastlønn. Videre bør det fremgår hvor mange overtidstimer som er kompensert. Dersom dette ikke er presisert kan man imidlertid regne seg frem til dette ved å dele samlet overtidsgodtgjørelse på timelønn med overtidsgodtgjørelse.

Hva bør arbeidstaker passe på?

Dersom en arbeidstaker arbeider utover de timene som det er kompensert for i fastlønnen skal dette godtgjøres i tillegg. Det vil si at dersom en arbeidstaker har en arbeidsavtale med godtgjørelse for 40 timer overtid inkludert i fastlønnen, men arbeider over 40 timer overtid skal vedkommende ha godtgjørelse på vanlig måte fra den 41. timen. Dette kommer altså i tillegg til de 40 timene som er inkludert.

Et annet viktig poeng er at vilkårene for å pålegge overtid (særlig og tidsavgrenset behov) fortsatt må være oppfylt. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke inkludere 40 timer overtid i månedslønnen og på den måten utvide arbeidstiden uten grunn.

Hvor mange timer kan være inkludert?

Overtid inkludert i fastlønn kan ikke overstige grensene for overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6, fjerde ledd. Her er utgangspunktet er at overtidsarbeidet «ikke må overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.»

Bestemmelsen setter grenser for hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan pålegges i løpet av en arbeidsdag, en uke og et år. Disse grensene gjelder selv om overtidsgodtgjørelsen er inkludert i fastlønnen.

Ut fra dette kan man maksimalt inkludere godtgjørelse for 200 overtidstimer per år, noe som tilsvarer ca. 16 timer per måned om overtiden fordeles likt. Det normale er trolig at man avtaler et lavere timetall enn dette. Merk at bedrifter i enkelte tilfeller lovlig kan ha inngått avtale om høyere grenser for overtidsarbeid sammen med tillitsvalgte.

Høy overtidsbruk?

Selv om man teoretisk kan pålegge opp mot 200 overtidstimer i året vil en virksomhet med en gjennomgående høy overtidsbruk trolig ha for liten bemanning. Lav bemanning over tid skal ikke dekkes ved bruk av overtid. Det må føres en oversikt over arbeidstiden og arbeidsgiver har ansvaret for at lovens grenser overholdes.

Hva blir størrelsen på overtidsgodtgjørelsen?

En ordning hvor overtidsgodtgjørelse er inkludert i fastlønnen kan slå ulikt ut avhengig av hvor mange timer overtid arbeidstakeren faktisk jobber. Hvis det for eksempel er slik at arbeidstakeren kun jobber 10 timer overtid i løpet av perioden på 52 uker, men har overtidsgodtgjørelse for 200 timer inkludert i fastlønnen, skal vedkommende fortsatt ha overtidsgodtgjørelse for alle de 200 timene.

I arbeidsmiljøloven er det bestemt at overtidstillegget skal være på minst 40 prosent. De fleste tariffavtaler gir bedre rettigheter enn hva loven gir på dette punktet. Godtgjørelse for overtidsarbeid er regulert i overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO § 3, punkt IV. Det er også lurt å huske på at arbeidstaker ofte kan ha krav på et større tillegg enn minstesatsen i arbeidsmiljøloven eller tariffavtale, for eksempel på ulike helligdager.

Husk!

I arbeidsavtalen må det fremgå tydelig hva som er «grunnlønn» og hva som er ment å kompensere for overtid.

I arbeidsavtalen må det fremgå hvor mange timer overtid det er avtalt overtidsgodtgjørelse for.

Selv om overtidsgodtgjørelse inkluderes i fastlønnen, skal arbeidstaker alltid få det vederlaget vedkommende har krav på etter arbeidsmiljøloven/tariffavtale.

Arbeider arbeidstakeren utover de timene som det er kompensert for i fastlønnen, skal dette godtgjøres i tillegg.

Vilkårene for å pålegge overtid må fortsatt være oppfylt.