Om oss > Organisasjon > Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg forelagt forbundets protokoller og dokumenter og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen mener er nødvendig for at den skal utføre sin oppgave.

• Kontrollkomiteens medlemmer har møteplikt og møtes minst en gang pr år for å avgi sin årsberetning.
• Det skal føres protokoll fra kontrollkomiteens møter.
• Kontrollkomiteen avgir sin årsberetning til forbundsstyret og landsrådet. Årsberetningene legges frem for landsmøtet.

Komiteen består av tre personer med personlig vara.

Leder: Odd Mario Andersen
Medlem:  Petter Halvorsen
Medlem: Evelyn Mensi
Vara: Christine Marie Bendiksen
Vara: Terje Asprusten
Vara: Preben Waage