Om oss > Hva vi mener > FLTs etiske retningslinjer

1. Innledning

På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å utarbeide etiske retningslinjer for FLT. En arbeidsgruppe med representanter fra administrasjon, forbundsstyre og ytre organisasjon ble nedsatt. De fikk i oppdrag å utarbeide et konkret forslag. Retningslinjene skulle gjelde for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

De etiske retningslinjene tar utgangspunkt i UN Global Compact sine prinsipper. I tillegg gjenspeiler de forbundets visjon og fagbevegelsens langsiktige verdier som likhet, solidaritet og frihet. Forbundet er avhengig av tillit fra medlemmene og av godt omdømme i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig at alle som representerer FLT framstår profesjonelt, og viser respekt i møte med andre mennesker og omgivelsene for øvrig.

Hva er etikk?

Etikk er kort sagt læren om fellesskapsverdier og kvaliteten i mellom-menneskelige rela- sjoner. Det dreier seg om hvordan vi skal forholde oss til hverandre, hvilke verdier, normer og holdninger som skal danne grunnlaget for fellesskapet og hvordan vi handler. Etisk refleksjon skal prege vår tenke- og væremåte i FLT. De etiske retningslinjene vil være regler som hjelper oss i vurderingen for å gjøre det som er riktig.

Det er avgjørende at den enkelte selv vurderer om en handling er etisk riktig og forsvarlig. De etiske retningslinjene er ment å være en rettesnor for hva som er akseptabel oppførsel og opptreden. Alle med tilknytning til FLT har et ansvar for at disse retningslinjene overholdes. Vi har også et ansvar for å melde fra om kritikkverdige forhold vi måtte bli vitne til. Som leder har man også plikt til å behandle bekymringsmeldinger i henhold til retningslinjer for slike saker.

Vi håper at de etiske retningslinjene skaper refleksjon og bevissthet til etiske verdier og normer. Bruk dem aktivt! Husk – det handler om å behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

13. november 2018 godkjente Forbundsstyret de nye etiske retningslinjene.

2. Hvem gjelder retningslinjene for?

Enten du er medlem, tillitsvalgt, ansatt, leder eller styremedlem i FLT, kan handlinger og opptreden få betydelig innvirkning på omdømmet til FLT. Dette gjelder over alt – hver dag.

Medlemmer

Alle medlemmer i FLT kan komme opp i situasjoner med etiske dilemmaer. Det er derfor viktig at du som medlem er bevisst dine etiske handlinger og hvordan dine handlinger kan påvirke din rolle som medlem i FLT. Forbundet skal være en effektiv og demokratisk organisasjon der medlemmene skal ha mulighet til å løfte sin sak i alle ledd i forbundet.

Retningslinjene er veiledende for deg som medlem, og på flere områder vil ikke disse være relevant for din rolle som medlem. Forhåpentligvis er de etiske retningslinjene allikevel nyttige og et hjelpemiddel i dine vurderinger for å gjøre det som er riktig.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte kan gjennom sitt verv i FLT komme opp i situasjoner med etiske dilemmaer. Det er derfor viktig at du er bevisst dine handlinger, og hvordan dine handlinger kan påvirke din rolle som tillitsvalgt. Forbundet må derfor sikre god opplæring i etikk for tillitsvalgte, i administrasjonen, i avdelinger og i bedriftsgrupper.

Ansatte

Ansatte kan komme opp i etiske dilemmaer. FLT skal være en god arbeidsplass. Dette innebærer at du som ansatt plikter til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Forbundet må derfor legge til rette for at ansatte får opplæring og påfyll av kompetanse for lettere å unngå etiske dilemmaer.

3. Ditt engasjement

Ditt engasjement i FLT teller enten du er medlem, tillitsvalgt eller ansatt. Måten den enkelte og fellesskapet håndterer etikken på, vil påvirke oss alle direkte. Dette gjelder på arbeidsplassen, i fritiden og i relasjoner til mennesker ellers i livet.

Våre prinsipper

 • Vi oppfordrer til åpenhet og ærlighet i alle våre relasjoner.
 • Vi forventer gjensidig respekt og samarbeid mellom alle våre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.
 • Vi engasjerer og involverer alle i forbedring av forbundet, og setter pris på tilbakemeldinger.
 • Vi bestreber oss på å dele informasjon og diskutere saker og utfordringer med medlemmene, tillitsvalgte og våre ansatte.
 • Vi løser uenigheter på en konstruktiv og respektfull måte.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • be om, gi og respondere på tilbakemeldinger
 • etterstrebe å levere de beste resultatene til våre medlemmer
 • være åpen overfor alle menneskene du arbeider sammen med
 • sette deg inn i hva som forventes av deg og hva ditt bidrag er
 • være oppmerksom på hvordan dine beslutninger og handlinger påvirker fellesskapet

FLT legger til rette for inkludering av medlemmer, tillitsvalgte og ansatte slik at hver enkelt føler seg respektert og verdsatt.

Våre prinsipper

 • Vi behandler hverandre respektfullt.
 • Vi tolererer ikke mobbing, trakassering, seksuell trakassering eller diskriminering av noe slag, og oppfordrer alle til å reagere når de opplever eller blir vitne til slikt.
 • Vi verdsetter mangfold, og fremmer like muligheter for alle.
 • Vi rekrutterer, velger ut og utvikler forbundet basert på innsats –uavhengig av etnisitet, hudfarge, religion eller annet som er regulert av gjeldende lover.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • behandle alle du møter med respekt og verdighet
 • si fra hvis du blir vitne til, eller blir oppmerksom på opptreden som du mener er mobbing, trakassering, seksuell trakassering eller diskriminering
 • ikke opptre på en måte som er respektløs, mobbende, ydmykende, støtende eller ondsinnet, eller som er diskriminerende eller upassende
 • ikke delta i seksuell trakassering, inkludert uønsket fysisk kontakt, uttrykk, bevegelser, kommentarer eller invitasjoner
 • ikke ekskludere andre fra deltakelse eller påvirkning på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, politisk ståsted eller annet som er regulert av lov

4. Samfunnsansvar

Etikk er ikke noe vi bare jobber med i FLT eller i Norge, men noe vi må jobbe med hver dag og over alt. Vi har en forpliktelse til å anerkjenne menneskerettigheter på verdensbasis. Vi tolererer ikke bruk av barnearbeid, tvunget eller ufrivillig arbeid, herunder kjøp og salg av seksuelle tjenester. Vi gjør forretninger med dem som respekterer menneskerettigheter og som overholder arbeidslivets spilleregler. Vi velger leverandører med tariffavtale der det er mulig.

FLTs internasjonale engasjement og solidaritetsarbeid er en naturlig forlengelse av kampen for økonomisk og sosial rettferdighet hjemme.

5. Forretningsetikk

Alle virksomheter er avhengig av gjensidig tillit til virksomheten og en god forretningsetikk. Som medlem, tillitsvalgt eller ansatt skal du kjenne til innholdet i etiske retningslinjer og vurdere hvordan de kommer til anvendelse i ditt arbeid.

FLT bestreber gode, profesjonelle forretningsrelasjoner som grunnlag for å skape verdi for medlemmene, samt sikre trygge og utviklende arbeidsplasser. Vi oppnår dette gjennom våre handlinger – ved å vise medlemmene, kunder og andre interessenter at vi er en pålitelig og redelig organisasjon som overholder våre forpliktelser.

Antikorrupsjon

Vi skal ikke tilby, betale eller motta bestikkelser eller motytelser, direkte eller gjennom en tredjepart.

Våre prinsipper

 • Vi bruker organiserte leverandører med tariffavtale der det er mulig.
 • Vi har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon.
 • Vi skal ikke tilby, gi eller motta noe av verdi som kan oppfattes å ha upassende påvirkning av på beslutninger.
 • Vi benytter primært egne medlemmer, tillitsvalgte og ansatte til forretnings- driften. FLT kan bruke mellomledd som konsulenter og distributører som hjelp til å markedsføre og distribuere våre produkter og tjenester. Vi bruker bare mellomledd med kjent integritet.
 • Vi overholder korrupsjonslovgivningen som hindrer bestikkelser og korrupsjon.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • påse at alle leverandører og samarbeidspartnere følger prinsippene i våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk
 • ikke tilby, gi eller motta noe av verdi som kan oppfattes å ha upassende påvirkning på dine beslutninger
 • ikke utsette deg selv for risiko hvis det er en troverdig trussel mot din person
 • påse at støtte og donasjoner er i tråd med FLTs retningslinjer

Interessekonflikt

Vi unngår interessekonflikter i virksomheten, men håndterer disse der de måtte oppstå.

Våre prinsipper

 • Vi unngår alle relasjoner, påvirkninger eller aktiviteter som kan svekke vår evne til å fatte rettferdige og objektive beslutninger.
 • Hvis vi tror det er, eller kan være, en interessekonflikt, skal vi rapportere dette.
 • Vi skal ikke delta i, oppfordre til eller legge til rette for innsidehandel.
 • Vi vil diskutere forhold som kan føre til interessekonflikt med våre ledere, samarbeidspartnere etc.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • etterstrebe å ha etikk som tema på kurs og/eller møter regelmessig
 • påse at interessekonflikter fremlegges, håndteres og registreres
 • diskutere med din overordnede eller innhente råd for hva som kan gi grunnlag for en interessekonflikt
 • ikke i FLT-sammenheng gjøre forretninger med et firma som eies eller kontrolleres av en ansatt i FLT eller hans/hennes familie, hvis dette ikke er godkjent på forhånd
 • ikke bruke uoffisiell informasjon til personlig vinning
 • ikke ansette et familiemedlem eller noen med nære relasjoner

Personvern

Personvernerklæringen, er underlagt norsk lov. Erklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvorfor vi gjør det, samt hvordan vi lagrer og bruker disse. Her vil du også finne informasjon om hvordan du får innsyn i disse og eventuelt får de slettet.

Våre prinsipper

 • Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal være trygge på at vi behandler personopplysninger på en sikker måte.
 • Vi forholder oss aktivt til lover og bestem- melser om personvern, og har en arbeids- etikk som reflekterer at vi tar personvern på alvor.
 • Vi som organisasjon er bevisst på hvilke personopplysninger som behandles og hvilke behandlingsregler som er gjeldende.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • følge Datatilsynets anbefalinger for sikker håndtering av personopplysninger
 • være bevisst din rolle som behandlingsansvarlig
 • forholde deg til bestemmelser om taushetsplikt i din rolle

Ruspolicy

Vi erkjenner at misbruk av, eller det å være påvirket av alkohol, narkotika, løsemidler, reseptbelagte legemidler og andre stoffer, kan sette helse og sikkerhet i fare. Videre kan det gå utover integriteten til FLT og kan skade omdømmet vårt. Bevissthet rundt en felles ruspolicy er derfor viktig.

FLT har en AKAN-representant i administrasjonen.

Våre prinsipper

 • I FLT er arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår alltid det førende. FLT skal derfor fremstå som en sunn og åpen organisasjon.
 • Det kan serveres alkohol på ulike arrangementer og i regi av FLT, men vårt forhold til alkohol hviler på en moderasjonslinje, og er tilpasset de organisasjoner og miljøer vi samarbeider med.
 • Ved arrangementer der man representerer FLT skal det vises måtehold mht. alkohol. Dette gjelder tjenestereiser, kurs, messer, interne arrangement og representasjonsmiddager mv. Prinsipp om tilmålte enheter benyttes.
 • Vi tar rusmisbruk på alvor og behandler misbruk deretter.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • kjenne til at FLT skal fremstå som en sunn og åpen organisasjon
 • kjenne til at FLT tar rusmisbruk på alvor og behandler misbruk deretter
 • som ansatt kjenne til at bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden som medfører fravær, utilfredsstillende utførelse av arbeidet, økt sikkerhetsrisiko eller utilbørlig opptreden, utløser også reaksjoner fra overordnet med personalansvar
 • kjenne til at FLT har en AKAN-representant i administrasjonen

6. Miljø

Det er ikke bare nasjonal politikk og lovverk som legger rammer for hvordan vi kan forvalte vår natur. Norge er også forpliktet av en rekke internasjonale avtaler på miljøområdet. Dessuten gjelder en rekke EU- regelverk også i Norge gjennom EØS-avtalen. Slik bidrar vi til lavere miljøbelastning, sikrer langsiktige relasjoner til våre omgivelser samt skaper verdier for det samfunnet vi lever i.

Våre prinsipper

 • Vårt mål er å redusere miljøpåvirkningen gjennom stadige forbedringer og teknologisk utvikling. Miljø og miljøeffekter skal være en naturlig del av den daglige virksomheten vår.
 • Vi skal vi opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår organisasjon og driften av denne.
 • Vi skal legge til rette for at medlemmene, tillitsvalgte og de ansatte benytter de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling.
 • I egen organisasjon skal vi benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å redusere miljøbelastningen.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • være bevisst på dine handlinger i hverdagen som angår miljø, slik at du bidrar til å redusere miljøbelastningen
 • legge til rette for at de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling blir benyttet
 • opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår organisasjon og driften av denne

7. Helse, miljø og sikkerhet

Vi forventer at alle i FLT skal bidra til å oppfylle målene for HMS-arbeid for sin arbeidsplass. HMS-arbeidet går ut på å utvikle et trygt og attraktivt arbeidsmiljø uten skader, og å unngå negative helseeffekter. HMS-arbeidet angår og påvirker tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i FLT.

Våre prinsipper

 • I FLT står trivsel, samarbeid og mestring av oppgaver sentralt.
 • Vi forstår viktigheten av helsefremmende tiltak.
 • Vi arbeider systematisk for bedre arbeidsmiljø gjennom HMS-arbeid og arbeidsmiljøundersøkelser, og bruker resultatene til å gjennomføre nødvendige forebyggende tiltak.
 • Vi sørger for at våre ansatte har nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgavene på en sikker og helsemessig god måte.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • bidra til trivsel og samarbeid
 • bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i din rolle
 • støtte opp om gjeldende HMS-policy gjeldende på din arbeidsplass
 • velge miljøvennlige metoder ved for eksempel transport eller forsvarlig håndtering av avfall

8. Varsling og bekymring

Alle i FLT kan varsle om kritikkverdige forhold. Et kritikkverdig forhold kan være alt fra brudd på lov og retningslinjer, personalsaker eller typiske #me too saker. Det kan også være mobbing, trakassering, seksuell trakassering, økonomiske misligheter eller korrupsjon. Et kritikkverdig forhold kan gjelde en eller flere personer, eller en konkret sak.

Våre prinsipper

 • Vi ønsker å fremme en organisasjonskultur uten kritikkverdige forhold.
 • Dersom slike forhold oppdages, ønsker FLT raskt å ta tak i situasjonen for å begrense skadevirkningene.
 • Vi ønsker en organisasjonskultur som viser at det er riktig å varsle internt og som gjør det lettere å melde fra om kritikkverdige forhold.
 • I FLT følger vi prinsipp om:
  • forsvarlighet – forholdet det varsles om må ha rot i virkeligheten
  • grundighet – alle saker skal undersøkes og behandles
  • konfidensialitet – identiteten til varsleren skal ikke avsløres
  • tilbakemelding – varsleren skal ha tilbakemelding i saken
  • oppfølging – egnede tiltak skal vurderes og settes i verk
 • Vi anmelder straffbare forhold.
 • Vi har rutiner for intern varsling for ansatte i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 • Vi har også rutiner for varsling for medlemmer og tillitsvalgte.
 • Rutinene for varsling skal være lett tilgjengelige for alle.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • bidra til å fremme en organisasjonskultur uten kritikkverdige forhold
 • kjenne til at retten og plikten til å varsle i FLT gjelder alle, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
 • kjenne til at retten til å varsle innebærer både varsling internt, men også varsling eksternt om nødvendig (for eksempel til Arbeidstilsynet)
 • være kjent med at FLT aldri vil foreta noen form for gjengjeldelse overfor den som varsler om kritikkverdige forhold

9. Samfunnskontakt, medier og kommunikasjon

Vårt omdømme er viktig, og vi skal alltid opptre på en måte som styrker FLT. Målet med samfunnskontakt, lobbying og kommunikasjonsarbeidet er å skape og opprettholde gode relasjoner i organisasjonen og til omgivelsene.

Samfunnskontakt og lobbying

Våre prinsipper

 • Vi er i kontakt med myndigheter, politikere og organisasjoner, på vegne av våre med- lemmer for å påvirke saker relatert til våre prinsipper, holdninger og ideologier.
 • Retten til å organisere seg og fritt delta i politisk arbeid, er en grunnleggende menne- skerettighet. Alle har rett til å jobbe politisk og etter egen personlig overbevisning.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • bidra i samsvar med FLTs politikk, program og retningslinjer
 • bidra til å styrke kjennskapen til hva FLT står for overfor samarbeidspartnere og myndigheter

Medier og kommunikasjon

Våre prinsipper

 • Vi sørger for at medlemmer, tillitsvalgte og ansatte får informasjon om organisasjonens aktiviteter og politiske handlinger.
 • Vi deler korrekt informasjon på relevante plattformer etter en kommunikasjonsfaglig høy standard.
 • Vi sørger for tilstedeværelse og oppfølgning på digitale plattformer hvor det publiseres innhold av eller om FLT.
 • Vi benytter sosiale medier og har et gjennomtenkt forhold til bruk av sosiale medier i vår kommunikasjon med omverdenen.

Hva betyr dette for deg?

Du må:

 • ta hensyn til at all kommunikasjon og publisering i media og i offentligheten, på vegne av FLT, hovedsakelig skal utføres av tillitsvalgte og ansatte som har kommunikasjonsansvar
 • ta hensyn til at politiske ytringer fra FLT alltid skal kunne begrunnes ut fra FLTs prinsipprogram og politisk fattede vedtak i organisasjonen
 • ha et bevisst forhold til din rolle når du benytter sosiale medier med hensyn til takt og tone
 • vurdere bilder og tekst som legges ut slik at disse ikke kan oppfattes som krenkende
 • FLTs ansatte eller tillitsvalgte skal ikke uttale seg om personalsaker i media

10. Refleksjonsmodell for etiske beslutninger og nedlastning av brosjyre

Som regel er det ikke vanskelig å ta den riktige beslutningen. Men av og til kan du bli stående overfor et etisk dilemma som er vanskeligere å løse, og som krever at du foretar en nøyere vurdering. I slike situasjoner kan Refleksjonsmodellen hjelpe deg med å ta beslutninger som er i samsvar med FLTs etiske retningslinjer. Last ned etiske retningslinjer

Tenk over det etiske dilemmaet.

 • Hva er dilemmaet?
 • Kjenner du alle relevante fakta?
 • Hvem er berørt?

Les de relevante reglene eller prosedyren.

 • Finnes det et prinsipp i retningslinjene for god opptreden som kan være til hjelp?
 • Hva er de relevante reglene, prosedyrene og/eller lovene?

Forstå hvilke konsekvenser beslutningen vil få for de som er berørt.

 • Hva er den mulige risikoen for deg, forbundet vårt eller andre interessenter (som kunder, leverandører samfunn)?
 • Hva er den sannsynlige innvirkningen på FLT (som omdømme, kostnader, kvalitet og levering)?

Snakk med andre for å få råd.

 • Snakk med din overordnede, kolleger eller en ekspert (som HR, juridisk, kvalitet, HMS) etter behov.
 • Kontakt FLT sentralt, avdeling eller tillitsvalgte for å få flere råd.

Handle for å løse.

 • Ta en informert beslutning. Dette kan være et enkelt valg mellom et “riktig” og et “galt” alternativ, eller en vanskeligere vurdering av to “riktige” alternativer.
 • Evaluer resultatene av beslutningen: Hvordan ble resultatet, og hva lærte du av situasjonen?