Nyheter > Om fagskolene i Utsynsmeldingen

1. nestleder Henning Skau om Utsynsmeldingen

Utsynsmeldingen ble lagt frem i dag. Det er bra denne meldingen om kompetansebehovet til Norge er utarbeidet. FLT er opptatt av et solid kunnskapsgrunnlag for sektoren.

Meldingen baserer seg på noe som har vært kjent en stund: Det blir færre og færre mennesker i arbeidsfør alder som skal skape verdier og ivareta velferden. Det fører til at regjeringen nå ønsker å prioritere utdanninger. De vil bidra til at de i arbeidsfør alder, tar og får den utdanningen det er behov for i samfunnet.

De viktigste kompetansebehovene fremover vil være på områder hvor fagskolene er sterke: kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv. Kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre grønn omstilling. Kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen. Disse skal prioriteres.

FLT er positive til prioriteringen av fagområder hvor fagskolene er gode, men mener regjeringen har et skjevt utsyn når de setter søkelyset på at universitets- og høgskoler i større grad skal omstille seg på det fagskolene allerede tilbyr.

– Fagskolesektoren prioriteres ikke når det gjelder å få levere ytterligere på det samfunnet trenger av kompetanse, sier Henning Skau, 1. nestleder i FLT.  

Det legges videre opp til en dialog med fylkeskommunen om hvordan prioriteringene skal følges opp. Denne dialogen er viktig for å sikre fagskolenes plass, men FLT vil få frem at dersom sektoren skal få mulighet til å følge opp prioriteringene fra regjeringen så må finansieringen bli bedre, mer forutsigbar og ta høyde for det faktiske behovet for kompetanse i Norge.

-Dessverre gjenspeiles dette i budsjettene fra regjeringen. Regjeringen ligger bakpå når det gjelder antall studieplasser som er lovet i Hurdalsplattformen. Bare 20 prosent av de lovede plassene er på plass, sier Skau.

Det står i meldingen at det fortsatt skal satses på fagskolene slik at flere fagarbeidere får mulighet til å oppdatere seg. Det er et snevert syn på hva fagskolene bidrar med. Det handler også om å sikre industrien nok og riktig kompetanse. Stadig flere bedrifter sier de mangler denne kompetansen. Fagskolene har et viktig samfunnsoppdrag.

– FLT håper at meldingen blir fulgt opp med konkrete tiltak for høyere yrkesfaglig utdanning. Tiltakene bør basert på det som er FLT sine mål: Vi ønsker fullfinansiering, forutsigbarhet og fleksibilitet, sier Skau.

Konkrete tiltak i meldingen

– prioritere studieplasser innenfor tekniske fag, helse- og omsorgsfag og områder som er særlig viktig for det grønne skiftet ved framtidige tildelinger av studieplasser til fagskolene, og legge opp til dialog med fylkeskommunene om hvordan de kan følge opp disse prioriteringene i sin forvaltning av sektoren

– starte arbeidet med en melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning – foreslå institusjonsakkreditering for fagskolene

– sørge for at den samlede kapasiteten i universitets- og høyskolesektoren og i fagskolesektoren blir benyttet bedre.

Lenke til meldingen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20222023/id2967608/