Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret

Forbundsleder Ulf Madsen, her i aksjon under LOs representantskap den 27. februar.

Tekst og foto: Frode Ersfjord

Tariffoppgjøret 2018

Første nestleder Aud Marit Sollid orienterte om årets tariffoppgjør til Forbundsstyret. FLT støtter opp om frontfagets som en bærekraftig modell for lønnsutvikling i landet vårt. Når store og viktige reformer skal forhandles eller fornyes trengs LOs og forbundenes samlende styrke.

EU tredje energimarkedspakke og Acer

Forbundsstyret diskuterte norsk tilslutning til EUs byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Acer). LO-sekretæren Are Tomasgard innledet sammen med Olav Lie fra Landsorganisasjonen om temaet. Etter diskusjonen gikk FLT ut med sin skepsis til Acer i denne uttalelsen.

Internasjonalt engasjement – Medlemskap i InsutriALL

Forbundsleder Ulf Madsen orienterte om IndustriALL Global Union som representerer 50 millioner fagorganiserte fra 140 land i gruve-, energi- og produksjonssektoren. Det ble vedtatt at FLT vil søke om medlemskap hos IndustriALL for relevante medlemmer, samtidig som medlemskapet hos UNI vil reduseres tilsvarende. Forbundsstyret vil gjøre en evaluering av begge organisasjoner etter en fireårsperiode. Valg av vararepresentanter til den 5. UNI World Congress den 17. til 20. juni, og UNI Womens’ Conference 14. til 15. juni 2018 ble også vedtatt. Herunder Lars Christian Nilsen og Line Hamborg Aufles.

FLTs investeringsstrategi

FLT har som mål for kapitalforvaltningen at avkastningen skal bidra til å oppretteholde og forsterke forbundets likviditet slik at handlingsfrihet og konfliktberedskap sikres. Forbundsstyret tok til orientering at plasseringene skal gi en sammenlagt meravkastning tilsvarende 3 mnd. Nibor pluss 1-2 prosentpoeng. Minimum 30% av kapitalen skal være bankinnskudd. i 2017 steg forbundets aksjefond med 21%, med en forventet lavere stigning i 2018.

Stillingsbeskrivelse for nye regionrådgivere

Forutsetningene som ligger til grunn for stillingsutlysningene til de fem nye regionrådgiverne ble vedtatt å være basert på samme mal som øvrige stillingsbeskrivelser i administrasjonen. Forutsetningene som ble lagt til grunn er:
  • Regionrådgiverne er administrativt underlagt forbundet sentralt, men skal jobbe ute i regionene.
  • Regionrådgiverne er organisasjonsmedarbeidere
  • Regionrådgiverne er «i tillegg til» – ikke i stedenfor.