Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

FLT’s POLITISK VALGTE: Forbundsleder Ulf Madsen, 1. nestleder Aud Marit Sollid og 2. nestleder Arnstein Aasestrand. Foto: Tina Ege.

Tariffoppgjør på vei

FLT starter forhandlinger med NHO for overenskomsten Tekniske funksjonærer den 14. juni. Forbundsstyret gjennomgikk under sitt møte de innsendte forslagene til oppgjøret fra avdelingene, samt forslag fra administrasjonen. Dette danner grunnlaget for kravene FLT vil stille i år. Med økte strømpriser og høyere priser generelt det siste året, har økt kjøpekraft blitt et selvfølgelig et krav. Det er også mange spørsmål rundt det å jobbe fra andre steder enn primærarbeidsplass, og hvordan dette skal beskrives i overenskomsten. Lønnsutviklingen for FLT’s medlemmer skjer hovedsakelig under lokale forhandlinger med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Forbundsstyret understreker at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til §9 i overenskomsten.

Gode regnskapstall

Forbundet leverte et godt resultat for 2021. Regnskapet består av forbundets ordinære drift, samt etter- og videreutdanningsordningen. Forbundets ordinære drift har et negativt resultat på 1,3 MNOK og et positivt årsresultat på 5 MNOK. Dette er bedre enn budsjettert for 2021. I likhet med store deler av fjoråret er også kostnadsbildet store deler av 2022 preget av de begrensninger for reisevirksomhet og fysisk møtevirksomhet som fulgte av pandemien. FLT har valgt å benytte denne perioden til betydelig utviklingsarbeid i administrasjonen som digitalisering av kurs, forbedring av arbeidsprosesser og utvikling av systemer. Forbundet har også drevet utvikling av nye verktøy i tillitsvalgtverktøyet og tillitsvalgtportalen. FLT er det forbundet som har kurset flest medlemmer i 2021 i forhold til antallet medlemmer.