Nyheter > Nytt fra forbundsstyret – industripolitikk og medlemsvekst

FORBUNDSSTYRET PÅ TEAMS: Styremøtet den 23. juni 2020 ble avholdt digitalt.

Medlemsvekst og politikk

FLT opplever stadig medlemsvekst blant yrkesaktive, og forbundsstyret gikk gjennom prsregnskap og årsberetning under det siste møtet før sommeren 2020. Dagens innleder var Are Tomasgard fra Arbeidspartiets programkomité. Tomasgard er LO’s representant i komiteen som skal utforme forslag til Ap’s program for Stortingsvalget i 2021. Forbundet har utarbeidet innspill til de politiske partiene, og inviterer representanter fra forskjellige partier på besøk for å gi innspill til prosessene.

Politisk besøk – bekymret for beredskap

Med om lag 350 000 arbeidsledige startet Aps Tomasgard med krisebekrivelser som utgangspunkt for hvilket politikk som drøftes av programkomiteen. – Vi har en sysselsettingskrise i Norge i dag som følge av koronaepidemien. Første jobb for Arbeiderpartiet er å sørge for arbeid til alle. Regjeringen har under krisen sviktet i å forstå hva som er god beredskap, fortalte Tomasgard. Han trekker frem sykelønn, pensjon og fulltidsstillinger som avgjørende for god beredskap. – God beredskap fordrer at man forstår hvor samfunnet er sårbart. Ledigheten vi i dag opplever krever løsninger hvor fellesskapet går foran, og styrker arbeidstakeres rettigheter. Og vi må se på hvordan vi løser kritiske behov; Norge har gode muligheter til å produsere både legemidler og vaksiner til gunst for fellesskapet.

ÈN METER AVSTAND: Forbundsleder Ulf Madsen, 1. nestleder Aud Marit Sollid og 2. nestleder Arnstein Aasestrand. Foto: Tina Ege.

FLTs innspill – industrien må prioriteres

Forbundsstyrets innspill har denne våren dreid seg rundt styrking av industrien for å både ivareta og skape nye arbeidsplasser under krisesituasjonen Norge befinner seg i. FLT mener det er avgjørende for norsk økonomi at leverandørindustrien til petroleumssektoren overlever og har også foreslått at det opprettes et omstillingsfond som gjør det mulig å starte «grønne» initiativer samtidig som dagens off shore-industri får gode vilkår. Karbonfangst og lagring ble et diskutert tema under møtet. – Realisering av fullskalaprosjektet for CCS  (karbonfangst og lagring) er helt avgjørende og vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter, talte Tomasgard til forbundsstyret. Ap’s programkomité ønsker et langt høyere tempo på grønne industriprosjekter som utnytter dagens kompetanse for å redusere utslipp. – Det er ingen motsetning mellom omstilling og en sterk satsning på f. eks. leverandørindustrien slik FLT beskriver. Enova, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og andre deler av virkemiddelapparatet må rigges for å styrke industrielle satsinger og dempe risiko, avslutter Tomasgard.