Nyheter > Nytt fra forbundsstyret
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/1965471056816786/ Tekst og video: Frode Ersfjord og Arnstein Aasestrand

Nye personvernregler

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. FLT har hatt en egen arbeidsgruppe i administrasjonen for å kartlegge samt iverksette tilpasninger for det nye regelverket. Dette vil blant annet innebære en ny personvernerklæring samt nye sletterutiner. Avdelingene vil få tilsendt rundskriv med konkrete opplysninger for oppfølging.

Regnskap og årsberetning for 2017

Forbundsstyret fikk fremlagt årsberetningen og regnskapet for 2017. Begge ble diskutert og godkjent. Forbundsstyrets medlemmer ser lyst på muligheten for medlemsvekst innenfor de arbeidsmarkedene hvor FLT organiserer.

Fra sams og samling – Statens vegvesens fremtid

FLT har sendt inn et høringssvar til Samferdsselsdepartementet angående Stortingets vedtatte regionreform og konsekvensene for organiseringen av Statens vegvesen. Overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020 er slik FLT ser det ikke faglig begrunnet. I en egen rapport påpeker Statens vegvesen at Stortingets vedtak vil «medføre omstillingskostnader og stor risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen». FLT mener at en omorganisering av Statens vegvesen ikke må gjøre som et sjansespill, men fattes på et faglig forsvarlig grunnlag. Les FLTs høringssvar her