FLT innfører karenstid

24. april 2018 vedtok forbundsstyret karenstid på juridisk veiledning for nyinnmeldte medlemmer.

Bakgrunnen for vedtaket om karenstid er at flere konkurrerende forbund har denne ordningen, dessuten opplever vår arbeidslivsavdeling stadig henvendelser fra nyinnmeldte medlemmer som melder seg inn i det problemer på arbeidsplassen oppstår. Derfor ser FLT seg nødt til å innføre retningslinjer om karenstid. Disse er følgende:

  • Forbundet kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding.
  • Første måneds kontingent skal være innbetalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
  • Full saksbehandling og eventuelt advokathjelp ytes ikke for saker som har oppstått før medlemmet har hatt to måneders sammenhengende medlemskap med innbetalt kontingent.
  • Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til forbundet. Ved uteblitt kontingent avsluttes påbegynt bistand.
  • Krav til medlemskap og innbetaling ansees oppfylt der dette er innbetalt til andre LO-forbund før direkte overføring til FLT.
  • I alle tilfeller er det forbundet som avgjør om man finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve en sak for retten. Medlemmet må akseptere forbundets valg av
    rådgiver og advokat.
  • FLT kan ved spesielle tilfeller og etter nærmere vurdering gjøre unntak fra disse retningslinjer.

 

 

Sist oppdatert 22. mai 2018
av Marit Gabler