Nyheter > Vinneren av FLTs utdanningspris for 2015 er kåret!
Foto: Istock

Foto: Istockphoto

Om prisen Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning) eller den/de som bidrar til livslang læring. Prisen er på 150.000 kroner. Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde. Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring. Prisvinneren For 2015 har juryen vedtatt at FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø skal tilfalle «Desentral sykepleierutdanning (DSU)», Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Juryen har denne gangen vektlagt kompetanseutvikling i et livslangt læringsperspektiv. Utdrag fra juryens begrunnelse: «Desentralisert sykepleierutdanning» er et tiltak som i år feirer sitt 25 års jubileum og som gjennom hele denne perioden har utdannet sykepleiere til kommuner og regioner utenfor de store sentra i Troms fylke. Utdanningen er lagt opp etter en fleksibel modell basert på lokale samlinger i tre regioner i Nord- og Midt -Troms, med bruk av IKT, lokale fagpersoner og med et utstrakt samarbeid med lokale helsetjenester. Dette er, etter juryens vurdering, et tiltak som på en forbilledlig måte synliggjør hvordan livslang læring kan og bør realiseres. Det fremstår både gjennom sin tilrettelegging og sine resultater som en modell til etterfølgelse både for utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv, ikke minst i et samfunn hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling som grunnlag for utvikling, enten vi nå tar utgangspunkt i det enkelte individ, arbeidsplassen eller framtida til store og små samfunn. Etter juryens vurdering er DSU et tiltak som på alle måter ivaretar verdier og kvaliteter som stod sentralt i Magnus Midtbøs liv og virke og som FLT har bygget videre på i sitt arbeid med å tilby sine egne medlemmer muligheter til kvalifisering gjennom hele sin yrkeskarriere. Juryen vil peke på fire forhold som gjør «Desentralisert sykepleie» fortjent til denne prisen:
  • Det har bidratt til å styrke det formelle utdanningsnivået i flere av de mindre kommunene i Troms fylke
  • Det har bidratt til at en rekke mindre kommuner over hele perioden har hatt tilgang til kvalifisert og stabil arbeidskraft
  • Det er et utdanningstilbud som hele tiden har vært opptatt av de utfordringer helsetjenestene i de mindre kommunene står overfor
  • Det har fremstått som nyskapende i sin form og i sin bruk av ulike pedagogiske og organisatoriske virkemidler
«Desentralisert sykepleierutdanning» har vært aktive i å dokumentere sin virksomhet og har gjennom dette inspirert andre, både nasjonalt og internasjonalt, til «mer kunnskap til flere». Tiltaket har hatt en rekke positive effekter og bieffekter både for samfunn og arbeidsliv. Det kanskje aller viktigste er allikevel at Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet gjennom 14 kull har bidratt til at 400 voksne ikke bare har tilegnet seg sykepleiens kunst, men også opplevd en mening og mestring som gjør at de har vokst som mennesker og som aktive bidragsytere både ved de arbeidsplasser og de lokalsamfunn de er en del av. Det er jo dette livslang læring handler om og det var tanker om dette som preget Magnus Midtbøs liv og virke. Priskomiteen består av: Jonny Simmenes, forbundsleder FLT – leder av komiteen Professor Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø , UVETT (Universitetets videre og etterutdanning). Rektor Ole Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen General Manager Lauritz Haringstad Løvø, Malm Orstad AS Terje Bogen, assisterende rektor Grønland voksenopplæringssenter