Nyheter > Tariffrådsmøte 2017
Arbeidslivsavdelingen i FLT var ansvarlig for arrangementet. Arbeidslivsforsker Eivind Falkum presenterte Medbestemmelsesbarometeret 2016. Hovedavtalens Kapittel 9, med vekt på §§ 9.3, 9.4 og Del B Samarbeidsavtale var utgangspunktet for deltakernes arbeid i grupper.

Fra medbestemmelse til medvirkning

På oppdrag fra FLT og fem andre forbund har Arbeidslivsforskingsinstituttet (AFI) laget Medbestemmelsesbarometeret 2016.  Falkum skisserte noen av de mest sentrale utviklingstrekkene. Han registrer en dreining av medbestemmelsesbegrepet slik det er beskrevet i Hovedavtalen i retning av medvirkning. – Flertallet av bedriftene har det formelle på plass. De har tillitsvalgte og følger arbeidsmiljøloven. Imidlertid ser vi tendenser til at tillitsvalgte i mindre grad blir tatt med på råd og at de reelle mulighetene for medbestemmelse blir mindre, sier Falkum. Videre opplever flere respondentene en økt grad av kontroll fra arbeidsgiver, men her er variasjonene store mellom ulike bransjer. Et annet utviklingstrekk er en dreining bort fra det kollektive til fordel for økt individualisme, noe som fører til «spisse albuer» og åpner for individuelle forhandlingsvilkår. FLT om Medbestemmelsesbarometet 2016 Medbestemmelsesbarometeret 2016

Stor variasjon

Flere av deltakerne gir uttrykk for at de kjenner seg igjen i utviklingstrekkene Falkum presenterer. – I forhold til medbestemmelse tror jeg det er stor forskjell mellom bedrifter. Særlig mellom bedrifter som har norske og utenlandske eiere. I utenlandske bedrifter kan det være en mer autoritær stil, sier FLT-tillitsvalgt Vidar Viskjer. Sammen med  Bodil Krokan og Christian Danmo diskuterer han medbestemmelsesbegrepet. På slutten av møtet skal gruppen presentere sitt arbeid. Bruk av midlertidig ansatte og løsere tilknytningsformer var også et tema for gruppearbeidet. På spørsmål fra FLTs rådgiver Irene Frenger om det har blitt mer av dette, er det stor variasjon i svarene fra deltakerne. Noen påpeker at det har blitt mer midlertidighet som følge av endrede rammevilkår, særlig for attføringsbedriftene. Midlertidigheten preger arbeidsmiljøet negativt og fører til stress og manglende fagorganisering blant de midlertidig ansatte som gjør «alt» for å få fast jobb.  I industribedriftene er det mer stabil bruk av midlertidig ansatte i forbindelse med prosjekter og noen arbeidstakere ønsker selv en løsere tilknytning. Vidar Viskjer, Bodil Krokan og Christian Danmo diskuterer medbestemmelse.