Nyheter > Ser på hvordan avdelingene er organisert
Prosjektgruppen samlet

Klare til dyst! Fra venstre: Odd Rune Simonsen, Merete Jonas, Vegard Hansen, Ulf Madsen, Ragnhild Aufles, Astrid Olsen. Harry Monsen var fraværende da bilde ble tatt.

Det ble på FLTs landsmøte i 2013 fremmet forslag om at forbundet bør vurdere en annen organisering av avdelingsnivået i forhold til ressurser. Og at det bør tilføres ressurser som kan ta seg av de mest arbeidsintensive oppgavene. Det er på bakgrunn av dette forslaget at forbundsstyre har nedsatt en bredt sammensatt gruppe som skal vurdere forbundets regions- organisering. Forbundsstyre er også styringsgruppe i prosjektet Mandatet er å vurdere organisatoriske, økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike modellene som utredes. Også vedtektsmessige konsekvenser skal gjennomgås. Dersom det vurderes å ansette personer som skal lokaliseres ute i distriktene, skal de organisatoriske, administrative og økonomiske konsekvensene av dette utredes. Gruppa ledes av 1.nestleder i FLT, Ulf Madsen og består av: Vegard Hansen (FLTs administrasjon), Merete Jonas (Forbundsstyret/forslagstiller), Harry Monsen (Landsrådet), Ragnhild Aufles (avdeling 29. Kongsberg), Odd rune Simonsen (Hovedtillitsvalgt Tine), Astrid Olsen (avdeling 59. Harstad). Gruppa hadde sitt andre møte 15. og 16. februar, og har nå kommet godt i gang med arbeidet. En endelig rapport og eventuelle vedtektsendringer legges fram på landsmøte i 2017.