Nyheter > – Regjeringen mangler handlekraft
Stortinget politikk 770 Usosial profil videreføres Den usosiale fordelingspolitikken videreføres med skattekutt for de rikeste. Det er ingen økning i ordinære arbeidsmarkedstiltak og tiltakspakka er i store trekk videreføring av det som ble lagt inn i fjorårets og årets budsjett. Rekordmange vil stå som arbeidsløse også neste år. Regjeringen fremstår uten handlekraft, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Innstramninger overfor arbeidsløse videreføres med: • Skjerpet skatt på det avtalefestede sluttvederlaget som arbeidsløse mottar som plaster på såret når de mister jobben • Nedsatt trygd de samme personer mottar etterpå • I et tidligere statsbudsjett ble arbeidsløshetstrygden senket gjennom annen regelendring Tiltaksnivået for de med nedsatt arbeidsevne er på stedet hvil Det er et økende antall trygdede og personer som mottar avklaringspenger. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke øker antall tiltaksplasser. Arbeidsforskningsinstituttet har dokumentert at det mangler flere tusen arbeidsplasser innenfor tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. For 2017 legger regjeringen opp til 1000 nye tiltaksplasser for arbeidssøkere. De legger ikke opp til en særlig prioritering av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening, som er tiltenkt arbeidssøkere som trenger tett og bred oppfølging for å få arbeid. I fjor var denne ventetiden på 430 dager. Hva tallene er i år nevner ikke regjeringen, og en kan dermed anta at antall dager ikke har gått ned. Det er derimot gledelig at Arbeidsforberedende Trening (AFT) skal prioriteres. – Her kan en få til økte resultater, men da må det ikke mangle tiltaksplasser, sier Simmenes. Omdisponeringen på hundre millioner kroner til NAV fra aktive tiltak til eget driftsbudsjett kan føre til mer byråkrati fremfor at midlene brukes på aktive tiltak for å få personer i jobb. Fjerner startsavskrivningene Regjeringa fjerner startavskrivningene for maskiner og utstyr. Det er uklokt. Det vil gjøre investeringer i nytt utstyr og ny teknologi dyrere for norsk industri og næringsliv. Miljøvennlig forvaltning av energiressursene Generelt vektlegger statsbudsjettet målet om høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene, og å sikre langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling. – Det er særlig positivt med konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Dette kan være med å legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser, sier Simmenes. Økning til fagskoler Regjeringen øker støtten til fagskoler. Dette er positivt. Derimot er det pussig at det ikke legges opp til en økning i antall studieplasser i sektoren. Prisstigning tar mesteparten av økningen til vegsektoren Mesteparten av økningen til samferdsel ser ut til å forsvinne i prisstigningen. Når Nye veier A/S tilføres bevilgninger ser det ut som det vil medføre en reduksjon i antall stillinger i Statens vegvesen. – Derimot er det positivt at det blir et økt fokus på kriminalitet innen transportbransjen gjennom tre-parts bransjesamarbeid for å bekjempe sosial dumping i bransjen, sier leder i FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes.