Nyheter > Overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønn

Tekst: Johanne Skarbø Pedersen, rådgiver/jurist i FLT.

Når det arbeides overtid, vil de aller fleste være vant med å få betalt time for time. Arbeider du tre timer overtid en måned, vil dette bli synlig på neste lønnsslipp i form av overtidstillegg tilsvarende de tre timene du arbeidet. Reglene om overtid finner man i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Dette kapittelet har regler om arbeidstid. Utgangspunkt etter arbeidsmiljøloven er at overtid kompenseres time for time, slik som de fleste er vant med. I noen arbeidsforhold avtales det imidlertid at overtidsarbeid heller skal kompenseres med et fast tillegg. Dette betyr ikke at det gjøres et unntak fra reglene om arbeidstid, men det avtales en alternativ måte å kompensere overtiden på. I denne artikkelen redegjøres det for noen spørsmål som kan dukke opp når overtidsgodtgjørelse inkluderes i fastlønnen.

Når kan det avtales at overtid skal inkluderes i fastlønnen?

Det står ingenting i arbeidsmiljøloven om når overtid er inkludert i fastlønnsavtaler. Utgangspunktet etter loven er at når en arbeidstaker ikke er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, har vedkommende rett på godtgjørelse for overtid. Utgangspunktet for denne godtgjørelsen finnes i arbeidsmiljøloven § 10-6, ledd 11. Bestemmelsen lyder:

§ 10-6.Overtid

[…]

(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

Etter ordlyden sier ikke bestemmelsen noe mer enn at man har krav på et tillegg for overtidstimene. Bestemmelsen angir ikke på hvilken måte dette skal skje, selv om det aller mest vanlige er at man får betalt for antall timer overtid for en gitt periode i forbindelse med den alminnelige lønnskjøringen. I 2006 kom imidlertid Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en uttalelse om tolkningen av § 10-6 ledd 11, hvor de åpnet for at man kan avtale at godtgjørelse for overtid skal inkluderes i fastlønnen.

Hva må være på plass?

En forutsetning for å ha en avtale med godtgjørelse inkludert i fastlønnen, er for det første at overtiden faktisk kompenseres. Det vil si at arbeidstaker får det vederlaget vedkommende har krav på etter arbeidsmiljøloven/tariffavtale. Det er videre et krav om at det i arbeidsavtalen tydelig fremgår hva som er «grunnlønn» og hva som er ment å kompensere for overtid. Dersom en arbeidstaker arbeider utover de timene som det er kompensert for i fastlønnen skal dette godtgjøres i tillegg. Det vil si at dersom en arbeidstaker har en arbeidsavtale med godtgjørelse for 20 timer overtid inkludert i fastlønnen, men arbeider over 20 timer overtid skal vedkommende ha godtgjørelse på vanlig måte fra den 21. timen. Dette kommer i tillegg til de 20 timene som er inkludert.

Et annet viktig poeng er at vilkårene for å pålegge overtid (særlig og tidsavgrenset behov) fortsatt må være oppfylt. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke inkludere 20 timer overtid i månedslønnen og på den måten utvide arbeidstiden uten grunn.

Overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønn er også regulert i overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO § 3, punkt V. Her er det bestemt at det skal fremgå klart hva som er ordinær lønn og hva som er overtidsgodtgjørelse dersom overtid inkluderes i fastlønn. Videre bør det fremgår hvor mange overtidstimer som er kompensert. Dersom dette ikke er presisert kan man imidlertid regne seg frem til dette ved å dele samlet overtidsgodtgjørelse på timelønn med overtidsgodtgjørelse.

Hvor mange timer kan maksimalt være inkludert?

Overtid inkludert i fastlønn kan heller ikke overstige de grensene som følger av aml. § 10-6, fjerde ledd. Her er utgangspunktet er at overtidsarbeidet ikke må overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Bestemmelsen setter grenser for hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan pålegges i løpet av en arbeidsdag, en uke og et år. Disse grensene gjelder selv om overtidsgodtgjørelsen er inkludert i fastlønnen.

Ut fra dette kan man maksimalt inkludere godtgjørelse for 200 overtidstimer per år, noe som tilsvarer ca. 16 timer per måned om overtiden fordeles likt. Det normale er trolig at man avtaler et lavere timetall enn dette. Selv om man teoretisk kan pålegge opp mot 200 overtidstimer i året vil en virksomhet med en gjennomgående høy overtidsbruk trolig ha for liten bemanning. Lav bemanning over tid skal ikke dekkes ved bruk av overtid. Det må uansett føres en oversikt over arbeidstiden og arbeidsgiver har ansvaret for at lovens grenser overholdes.

Hva blir størrelsen på overtidsgodtgjørelsen?

En ordning hvor overtidsgodtgjørelse er inkludert i fastlønnen kan slå ulikt ut avhengig av hvor mange timer overtid arbeidstakeren faktisk jobber. Hvis det for eksempel er slik at arbeidstakeren kun jobber 10 timer overtid i løpet av perioden på 52 uker, men har overtidsgodtgjørelse for 200 timer inkludert i fastlønnen, skal vedkommende fortsatt ha overtidsgodtgjørelse for alle de 200 timene.

I arbeidsmiljøloven er det bestemt at overtidstillegget skal være på minst 40 prosent. De fleste tariffavtaler gir bedre rettigheter enn hva loven gir på dette punktet. Godtgjørelse for overtidsarbeid er regulert i overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO § 3, punkt IV. Det er også lurt å huske på at arbeidstaker ofte kan ha krav på et større tillegg enn minstesatsen i arbeidsmiljøloven eller tariffavtale, for eksempel på ulike helligdager.

Litt om grensen mot ledende eller særlig uavhengig stilling

Noen arbeidstakere er i såkalte ledende eller særlig uavhengige stillinger. For denne gruppen er det bestemt at reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 ikke kommer til anvendelse, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Dette er imidlertid ikke det samme tilfeller der arbeidstaker har overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønnen.

For ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling gjøres det unntak fra de fleste reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, herunder overtidsreglene. Ved en avtale om overtidsgodtgjørelse inkludert i fastlønnen er overtidsarbeid imidlertid kompensert for, men den kompenseres ved et fast tillegg. Det gjøres dermed ikke et unntak fra reglene om arbeidstid, men det avtales en alternativ måte å kompensere overtiden på. Det er lett at det oppstår misforståelser rundt disse to tilfellene.

Husk

  • I arbeidsavtalen må det fremgå tydelig hva som er «grunnlønn» og hva som er ment å kompensere for overtid
  • I arbeidsavtalen må det fremgå hvor mange timer overtid det er avtalt overtidsgodtgjørelse for
  • Selv om overtidsgodtgjørelse inkluderes i fastlønnen, skal arbeidstaker alltid få det vederlaget vedkommende har krav på etter arbeidsmiljøloven/tariffavtale
  • Arbeider arbeidstakeren utover de timene som det er kompensert for i fastlønnen, skal dette godtgjøres i tillegg
  • Vilkårene for å pålegge overtid må fortsatt være oppfylt