Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Foto: Marit Gabler

Det er kommet inn nesten 1900 forslag til LO-kongressen. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes og 2. nestleder Arnstein Aasestrand orienterte om hovedlinjene i de innkomne forslagene samt hovedelementene i LOs organisasjonsgjennomgang 2013-2017. Det ble nedsatt et lønnsutvalg bestående av Bjørn Nedreaas, Trond Rødsjø og Edit Bjerkan med Ståle Johannesen som sekretær. Utvalget skal vurdere og eventuelt legge frem forslag til fremtidig prinsipp for lønnsregulering av tillitsvalgtes lønn. Leder av økonomiavdelingen Rebecca Heggbrenna orienterte forbundsstyret om administrative purrerutiner i forbundet. Arbeidet som er blitt gjennomført de siste årene har sørget for en svært positiv utvikling med hensyn til kontingentinndrivning og antall medlemmer som forblir i forbundet. FLT deltar i det europeiske nettverket UNI Europa ICTS. Til konferansen i Zagreb i juni sender FLT foruten øverste politiske ledelse Helge Stølen Reiestad som delegat og Ole-Martin Reiestad som observatør. Utnevnelse av delegater følger et rotasjons-prinsipp i forbundsstyret. Simmenes orienterte om årsregnskap for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning (EVU). De siste årene er FLTs støtteordninger blitt så populære at ikke alle som søker får tilslag på EVU umiddelbart. FLT bruker allikevel like mye på EVU som resten av LO samlet. Det arbeides videre med å finne løsninger som sikrer at stadig flere av FLTs medlemmer kan få støtte til etter- og videreutdanning hvert år.

Edit Synnøve Bjerkan deltok på sitt første forbundsstyremøte. Foto: Marit Gabler

FLTs 1. nestleder Ulf Madsen orienterte om mellomoppgjøret 2017. Madsen presiserte at rammen for oppgjøret er 2,4 prosent og at det skal være reelle lokale forhandlinger på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Forbundsstyret ble orientert om FLTs og LOs medlemstall. FLTs medlemstall har gått noe ned etter den siste tids vanskelige arbeidsmarked, men medlemstallet har stabilisert seg og er på vei opp igjen. På møtet deltok Edit Synnøve Bjerkan for første gang. Bjerkan kommer inn i forbundsstyret etter at Toril Munkvold Aune gikk over i pensjonistenes rekker. Bjerkan er også avdelingsleder i avdeling 40 Kristiansund.