Nyheter > Arbeidstidsutvalget kompliserer hva som er ledende og uavhengige stillinger
Mature businesswoman working late at her desk.

Utvalget har som overordnet vurdering at arbeidsmiljøloven er en vernelov for arbeidstakere og at dagens regulering og arbeidsdeling mellom lov og avtale i all hovedsak fungerer godt.

– Det er spesielt at regjeringen nedsetter et «ekspertutvalg» som skal utrede arbeidsvilkår som griper så sterkt inn i arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter uten at partene i arbeidslivet deltar. Dessverre så sier dette litt om den forrige arbeidsministerens forhold til den norske samarbeidsmodellen. Vi håper at den nye arbeidsministeren inkluderer partene sterkere i det videre arbeid, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene For FLT er det flere tema i utvalgsarbeidet som er interessant, men særlig er det bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 10-12 Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene som har opptatt forbundet. FLT er kjent med at denne bestemmelsen ofte blir praktisert utover det vi mener at loven tillater. Dette har ført til at ansatte blant annet i ledende stillinger blir uriktig unntatt fra arbeidstidskapittelet og dermed ikke får overtidsbetaling. – Definisjonen på hva «ledende stilling» eller «særlig uavhengig stilling» er uklar og svært mange arbeidsgivere strekker denne lenger enn hva FLT mener er korrekt, slår Simmenes fast. Ny «mellomgruppe» arbeidstakere Utvalget peker i sin utredning blant annet på at dagens bestemmelse om unntak ikke er egnet for et stadig et økende mangfoldig arbeidsliv. Videre mener utvalget at dagens bestemmelse om unntak har skapt et for stort sprang mellom de to gruppene arbeidstakere. Flertallet i utvalget foreslår derfor en løsning hvor man innfører en ny «mellomgruppe», som har mindre omfattende unntak fra arbeidstidsreguleringen enn dem med særlig uavhengig stilling. Denne gruppen skal fange opp arbeidstakere som har betydelig uavhengighet, men mindre reell innflytelse over sin jobb enn arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. Uklart hva som ligger i en ny «mellomgruppe» Utvalget anbefaler videre at prinsippene for de ulike stillingstypene klargjøres og at det nedfelles i arbeidsavtalen om man har stilling som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsen. Det er uklart hvordan opprettelse av en ny «mellomgruppe» skal klargjøre hvilke stillinger som er unntatt arbeidstidskapittelet og utvalget skriver selv at vi med dette totalt sett vil få en større gruppe som blir unntatt fra arbeidstidskapittelet. Vi frykter at dette bare vil skape enda mer uklarhet, men vi er positiv til at utvalget foreslår at det skal defineres klare vilkår og kriterier. Forslaget om å nedfelle unntak i arbeidsavtalen er svært dårlig. – Vi har sett svært mange arbeidsavtaler der det står skrevet at stillingen er unntatt arbeidstidskapittelet til tross for at stillingen åpenbart ikke er hverken ledende eller særlig uavhengig. Selv om lov og tariffavtale overstyrer en slik formulering i en arbeidsavtale, så har vi erfart at arbeidstaker vegrer seg mot å ta opp spørsmålet med arbeidsgiver etter at arbeidsavtalen er signert, forteller Simmenes. FLT er skuffet over at utvalget ikke har brukt mer tid på å forsøke å definere «ledende» og «særlig uavhengig» fremfor å foreslå tiltak som vil komplisere spørsmålet om rett til overtidsbetaling ytterligere. Vi skal imidlertid bruke tiden fram til eventuell høring å lese NOU 2016:1 grundig.