Nyheter > Forbundsstyre informerer

Forbundsstyret 2014 008 770

Årsberetning

2015 var preget av høy aktivitet i forbundet. Det har blitt avholdt mer en 50 kurs og konferanser i regi av avdelingene, samt Arbeidstidskonferansen med 120deltakere og to «Superkurs helger» med mer en 100 deltakere per helg. Situasjonen i arbeidsmarkedet har vært preget av lite aktivitet i enkelte bransjer. Dette har bidratt til at administrasjonen i 2015 behandlet doblet så mange saker hvor medlemmer hadde behov for bistand. Revisor redegjorde for årsrapporten, den viser at forbundets finansielle stilling per 31.12.2015 er god. FLTs kontrollkomite la fram årsberetning for 2015.

Kulturstøtte 2016

1. mars 2016 var det frist for å søke kulturstøtte av FLT. Det ble mottatt søknader for 514. 000 med aktiviteter i fylkene: Finnmark, Hordaland, Rogaland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Alle søknader har blitt gjennomgått av et utvalg bestående av Arnstein Aasestrand (2.nestlder FLT) Aud Marit Sollid (leder avd. 4 Oslo-Akershus) Bente Kongsgård (sekretær avd. 29- Kongsberg) og Alf Edvard Masternes (leder FLT Statens vegvesen). Utvalget har besluttet å tildele midler til: Musikkteaterets venner, Barents Musikk- og kulturforum og Forus og Gausel idrettslag

Status på tariffoppgjør

Tekniskfunksjonær overenskomsten starter forhandlingene med NHO onsdag 25. mai. Kravet mellom partene er overlevert. LO stat sitter i mekling, og må komme til enighet innen onsdag 25. mai kl. 24.00.

Status prosjekt 6.6 og 9.18

Det ble tatt en gjennomgang av status på prosjekt 6.6 – «Organisasjonsprosjektet». Prosjektet er godt i gang, og har gjennomført en fase som blant annet har evaluert aktiviteten i avdelingene i flere regioner. I prosjekt 9.18 (et prosjekt som skal gjennomgå og utrede alle sider ved forbundets organisering) er man ferdig med oppstart- og innsiktsfasen. Det har blitt gjennomført spørreundersøkelse, intervjuer og annet innsiktsarbeid. Prosjektet jobber nå med å utarbeide modeller og konsekvensutredning. Prosjektgruppen leverer rapport til forbundsstyret i august.