Nyheter > Enighet mellom FLT og NHO
Forhandlingsdelegasjonen

FLTs forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Jens Olav Hagebakken, Irene Frenger, Ulf Madsen, Jonny Simmenes, Ståle Johannesen, Liv Grete Dyrnes og Bjørn Nedreaas. Foto: Kjetil Landrog

Vi er blant annet tilfreds med at overenskomsten nå tydeliggjør arbeidsledernes ansvar for helse- miljø- og sikkerhet, samt at arbeidsgiver plikter å gi tilstrekkelig og relevant opplæring slik at arbeidslederen blir satt i stand til å ivareta dette ansvaret. I likhet med øvrige av FLTs overenskomster ble partene blant annet enig om at forbundet sentralt kan sende krav om godkjennelse av nye medlemmer direkte til bedriften der FLT ikke har tillitsvalgte. Denne bestemmelsen vil bidra til at flere medlemmer blir godkjent på overenskomst og får et fullverdig medlemskap. Ved tariffrevisjonen 2014 gjorde vi en betydelig endring i bestemmelsen om beredskapsvakt (hjemmevakt). Denne gangen har vi komplettert bestemmelsen ved å ta inn ytterligere ett punkt for å sikre at partene lokalt også tar hensyn til AML hvilebestemmelser der det er nødvendig. Arbeidslederoverenskomsten er en «etterslepsavtale» der det ikke forhandles om sentralt tillegg. Lønnsfastsettelse og regulering skal skje etter bestemmelsene i overenskomstens § 8. I forbindelse med lokal lønnsregulering er det nå også enighet om at beregningsgrunnlag skal forelegges tillitsvalgte i god tid før den årlige konferansen finner sted. Dette er et problem som er tatt opp fra flere av forbundets avdelinger, sier forbundsleder Jonny Simmenes. Denne endringen gir forhandlingsutvalget nødvendig tid til å gjennomgå beregningsgrunnlag og forberede lønnsforhandlingene. Dette var den første forhandlingen der NHOs forhandlingsleder Jon F. Claudi møtte FLT. Vi er tilfreds med at forhandlingene ble gjennomført i en saklig og god tone mellom partene. Dette lover godt for fremtidige forhandlinger med NHO og med deres nye forhandlingsleder, sier Jonny Simmenes. FLTs forhandlingsdelegasjon: Jonny Simmenes Ulf Madsen Bjørn Nedreaas Liv Grete Dyrnes Jens Olav Hagebakken Fra FLTs administrasjon har følgende bistått forhandlingene: Avdelingsleder i arbeidslivsavdelingen Ståle Johannesen og rådgiver på arbeidslivsavdelingen Irene Frenger. Protokoll FLT – NHO arbeidsleder overenskomst 2016