Nyheter > Mer livslang læring i fremtidas arbeidsliv
FLT Forbundsleder FLT Jonny Simmenes, Elisabeth Tosti (Dansk Magisterforening/UNI Europa P&M) og Ulf Bengtsson (Sveriges ingenjörer/UNI Global P&M). UNI er forkortelsen for UNI Global Union og består av fagorganisasjoner fra hele verden. Innenfor UNI er ulike bransje og profesjonsforbund. UNI P&M representer de samme faggrupper som FLT organiserer på et globalt nivå. Nå arbeides det med et samarbeid mellom de nordiske forbundene som organiserer P&M. FLT er en av pådriverne for UNI Nordic P&M. – Det er viktig er at de nordiske forbundene jobber sammen for å fremme sine interesser i UNI. De nordiske landene har et relativt likt arbeidsliv og det er derfor gunstig å ha et tett samarbeid, sier Jonny Simmenes (forbundsleder i FLT), Elisabeth Tosti ( Dansk Magisterforbund/UNI Europa P&M) og Ulf Bengtsson (Sveriges ingenjörer/UNI Global P&M). FWOW (Future World of Work/fremtidens arbeidsliv) og hvordan det vil påvirke arbeidslivet er hovedfokus hos UNI Europa P&M. Videre og etterutdanning er sentralt i dette.

 Etter og videreutdanning blir viktigere

FLT har etter- og videreutdanning som en del av sine kollektive avtaler i privat sektor og medlemmer kan søke om stipend til kompetansegivende utdanning. I praksis vil det si at mange av forbundets medlemmer får gratis kompetansegivende etter- og videreutdanning. FWOW vil kreve større grad av etter og videreutdanning hos arbeidstakere blant annet for å sikre «employability» (muligheten for ansettelse). Dette vil være en prioritert sak for UNI Europa P&M i årene framover.  Omstillingene vil skje raskt fremover og det vil være økt behov for å oppdatere eller fornye kompetansen for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgivere har ofte ikke den største interessen for å betale ansattes utdanning utover det som er pålagt, da det er en økonomisk kostnad for bedriften. Samtidig har de færreste arbeidstakere verken økonomi eller mulighet til å starte et utdanningsløp over flere år, i tillegg til fullt arbeid og forpliktelser til familie og fritidsaktiviteter. Modulbasert etter og videreutdanning lik den forbundets utdanningsselskap Addisco tilbyr, sammen med finansieringsordningen til forbundet er løsningen for mange av FLTs medlemmer. Les Jonas Gahr Støres kronikk om viktigheten av livslang læring i Morgenbladet 4. februar

Digital revolusjon forandrer arbeidslivet

Fremtidens arbeidsliv vil bli preget av økende grad av digitalisering og automatisering. Dette vil berøre alle sektorer i nærings- og arbeidslivet – også faggruppene innen P&M. Det som skiller utviklingen fra tidligere er at den går svært fort, noe som gjør det vanskelig å forutse hvordan dette vil påvirke på sikt. Forskningen som er gjort på feltet er ikke entydig. Det er anslått at mer enn 1/3 av norske arbeidsplasser vil forsvinne og svært mange av oss vil arbeide med nye oppgaver i fremtiden. OECD på sin side påpeker i Digital Economy Outlook 2015 at den digitale utviklingen også kan ha positive effekter på næringslivet. Det er både fordeler og ulemper med den digitale utviklingen, mener UNI Nordic P&M. Imidlertid vil utviklingen føre med seg nye problemstillinger som krever globalt samarbeid i fagbevegelsen. Fakta om UNI Global P&M Norske forbund som er aktive i nettverket er FLT, NITO og Handel og Kontor. Les mer på UNI Global Union Les også Etter og videreutdanning for FLT-medlemmer Jonas Gahr Støre om livslang læring   Fra venstre: Nina Henriksen (FLT), Inese Podgaiska (IDA/Danmark), Elisabeth Tosti (UNI Europa P&M), Jonny Simmenes (FLT), Ulf Bengtsson (UNI Global P&M), Trond Markussen (NITO) og Marina Åman( Unionen Sverige).