Nyheter > Medievaneundersøkelse FLT
Undersøkelsen ble sendt ut per e-post med en høy svarprosent blant medlemmene sammenlignet med andre LO-forbund (16.000 eposter og totalt 3998 svar). Resultatene slår ut positivt både for forbundets nettside og for medlemsbladet. Disse oppfattes som forbundets viktigste informasjonskanaler av medlemmene. Alle som svarte på undersøkelsen ble med i trekning av et reisegavekort. FLT gratulerer Jostein Lyngaas, Kristine Leivdal Leikanger og Jens Arne Skage som vinnere!

Populært medlemsblad

Medlemsbladet Ledelse og Teknikk scorer svært bra i undersøkelsen. 66 prosent av de spurte oppgir at Ledelse og Teknikk er den viktigste kilden til informasjon om FLT og fagbevegelsen. Bladet oppfattes særlig som relevant når det kommer til å følge med på hva som skjer i forbundet. I tillegg oppgir respondentene at det gir faglig påfyll og er en viktig del av medlemskapet. På spørsmål om hva slags innhold medlemmene foretrekker å lese er artikler om lønn, tariff og avtaler mest populært. På andreplass kommer arbeidsplassreportasjer.
  • Leserne har stor tillit til bladets innhold, noe som er viktig. Det er nesten ingen som oppgir å ha liten tillit til innholdet. 75 prosent av de som svarer oppgir å ha stor eller meget stor tillit til innholdet.
  • 49 prosent oppgir at de leser hver utgave
  • 38 prosent oppgir at de leser noen utgaver
  • 10,5 prosent oppgir at de ikke leser bladet i det hele.

Fornøyde med flt.no

67 prosent svarer at forbundets nettside i stor grad eller i noen grad inneholder den informasjonen de har behov for. I tillegg er det et gjennomgående klart flertall som mener nettsiden er den viktigste digitale kanalen for medlemmene. Medlemmene ble også spurt om hva de bruker flt.no til. Medlemsfordeler, nyheter og avtaleinfo er de tre kategoriene som er krysset av fra flest respondenter. Videre oppgir et stort flertall at de synes det er svært eller ganske enkelt å navigere på flt.no, og at nettsiden er brukervennlig og har et fint design.
  • Når det kommer til hvilke sosiale medier medlemmene forventer å finne innhold fra FLT i , så er Facebook i særklasse. 69 prosent svarer at de forventer å finne informasjon og nyheter om FLT på Facebook.
  • 66 prosent av de som har svart oppgir at de er på sosiale medier daglig. Under 10 prosent er der aldri, mens ca 12 prosent oppgir at de er på sosiale medier ukentlig.
(Kilde: Tore Ryssdalsnes, LO Media)