Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For tekniske funksjonærer

Resultater fra forhandlingene 2023

Resultat mellomoppgjør Overenskomst for Tekniske Funksjonærer med NHO

Forhandlingene mellom LO og NHO startet den 27. mars og hadde frist den 30. mars. Partene kom ikke til enighet og møttes til mekling den 14. og 15. april. Det ble meklet på overtid den 16. april.

Etter brudd i meklingen ble det streik. Cirka 23 000 LO-medlemmer ble tatt ut i streik fra den 17. april kl. 06:00. Partene kom til enighet den 20. april og streiken ble avsluttet.

Mellomoppgjøret omfatter følgende av FLTs avtaler: teknisk funksjonær, arbeidsledere hotell og restaurant og arbeidsledere bygg.

Se hva LO skriver om mellomoppgjøret her.

Protokoll fra mellomoppgjøret finner du her.

Generelt tillegg:

Det generelle tillegget ble på 7,50 kr per time. Det vil si 14 625 kr i året. Tillegget gis med virkning fra den 21. april 2023.

Lokale forhandlinger

Utover det generelle tillegget, skal det som normalt gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger til avtalt tid mellom partene.

Resultater fra forhandlingene 2022

Resultat revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer med NHO

Den 14. og 15. juni ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO. Partene kom ikke til enighet i forhandlingene. Mekling på overenskomsten ble gjennomført den 11. og 12. oktober. Partene kom til enighet på overtid. Resultatet ble godkjent etter uravstemning den 4. november 2022.

Endringene i overenskomsten er som følger:

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 4,- per time fra 1.mai 2022 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 9 Lønnsbestemmelser i overenskomsten.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften. 

Matpengesats ved overtid

Matpengene endres til kr 96,-

Endringer i  lønnsbestemmelsen

Lønnsbestemmelsen er revidert rent språklig. Bestemmelsen er inntatt i sin helhet i vedlagte protokoll og fremstår nå som mer oversiktlig og pedagogisk oppbygget. I tillegg til ny utforming har vi fått gjennomslag for en presisering av at funksjonærenes lønn fastsettes som månedslønn. Vi har også fått inn et nytt punkt om skjevhetsjusteringer, se ny § 9.5, sjette avsnitt.

Arbeid offshore

Bestemmelsen i overenskomstens § 19 er forbedret på en rekke punkter. For det første stilles det krav til at lønns- og arbeidsvilkår må stå i et rimelig forhold til arbeidsbelastningen offshorearbeid medfører. Bestemmelsen åpner for å vurdere de samlede vilkårene opp mot nivået i andre bedrifter og bransjestandarder. Videre er det tatt inn grenser for daglig arbeidstid og oppholdsperiode.

Bestemmelsen er også utvidet med regulering av systemer for avregning av arbeidstid. Terskelen for å kunne få bistand fra de sentrale parter er også senket. Tidligere var bistand/prosess med FLT og NHO/Landsforening først aktuelt der det forelå en tvist. Dagens regulering åpner for at FLT sentralt kan ta opp konkrete problemstillinger knyttet til inngåelse og grunnleggende utgangspunkter i særavtalene før de utvikler seg til en tvist.

Presiseringen av at funksjonærenes lønn skal fastsettes som månedslønn i § 9 løser også en del lokale uenigheter knyttet til offshorearbeid.

Forhandlingsspråk

Partene er også enige om en ny bestemmelse om forhandlingsspråk.

Mer informasjon om tariff og lønnsoppgjør

Rundskrivene fra forbundet inneholder informasjon for medlemmer og tillitsvalgte fra forbundet, blant annet om tariff og lønnsoppgjør