Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For funksjonærer

Resultater fra forhandlingene 2023

Mellomoppgjør 2023

Resultater fra forhandlingene 2022

Funksjonæroverenskomsten med Glass og Fasadeforeningen

Den 23. mars 2023 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Tekniske
Funksjonærer mellom FLT og Glass og fasadeforeningen. Partene kom til enighet i
forhandlingene.

Les protokoll og se alle endringene her.

Uravstemning pågår. Frist for å avgi stemme er den 20. april 2023 kl. 12:00.

Funksjonæroverenkomsten med VY Buss (Spekter)
Godkjent ved uravstemning 8. juni 2022
Mekling avsluttet med enighet 7. mai 2022

Resultat fra forhandlingene på overenskomst med ASVL

Den 29. november ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst mellom ASVL og FLT. Partene kom til enighet i forhandlingene. Resultatet fra forhandlingene skal nå ut på uravstemning med svarfrist den 16. desember.

Følgende endringer er foretatt:

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 4,- per time fra 1.mai 2022 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens økonomiske situasjon. Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 7  Lønnsbestemmelser i overenskomsten.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften.  

Lønnsbestemmelsen

Det er gjort en mindre revisjon av lønnsbestemmelsen. Det er tatt inn en presisering av at den enkeltes lønn skal fastsettes som månedslønn. Videre er det tatt inn en ny bestemmelse om skjevhetsjusteringer. Ut over dette er noe tekst flyttet for en mer pedagogisk oppbygging av bestemmelsen.

Amming

Bestemmelsen om nødvendig tid til amming er endret. Det er nå presisert at også deltidsansatte har krav på fri til amming. Reguleringen av fri til amming er flyttet fra § 17 til § 23, bokstav m.

Velferdspermisjoner

Partene har tatt inn en presisering av hvilke personer som omfattes av «nærmeste familie» i § 23 Velferdspermisjoner.

Forhandlingsspråk

Partene er også enige om en ny bestemmelse om forhandlingsspråk.

Les protokoll og se alle endringene her.

Rundskriv og øvrig informasjon

Her finner du rundskrivene fra forbundet med informasjon for medlemmer og tillitsvalgte, blant annet om tariff og lønnsoppgjør.