Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For arbeidsledere

Resultater fra forhandlingene

Resultat revisjon av overenskomst for Arbeidsledere med NHO

Den 8. og 9. november ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for arbeidsledere mellom FLT og NHO. Partene kom til enighet om en ny overenskomst. Resultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene som er underlagt denne avtalen den 11. november. Svarfristen er satt til 2. desember.

Endringene i overenskomsten er som følger:

Generelt tillegg

Det forhandles ikke om generelt lønnstillegg på denne overenskomsten sentralt. Den årlige lønnsreguleringen skal gjennomføres lokalt i samsvar med overenskomstens bestemmelse om det retningsgivende tall i § 8 punkt 4.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften.  

Lønnsbestemmelsen

Partene er enige om å ta inn en presisering av at arbeidslederens lønn skal fastsettes som månedslønn. Presiseringen er nødvendig grunnet tvister vedr. dette. Det er i tillegg gjort noen enklere språklige endringer i § 8 nr. 2, a uten at dette endrer innholdet i bestemmelsen.

Overtid inkludert i lønn

Det er foretatt endringer i bestemmelsen om å inkludere overtid i den enkeltes fastlønn. Bestemmelsen er nå innholdsmessig lik som den tilsvarende bestemmelsen Overenskomsten for Tekniske Funksjonærer med NHO. FLT minner i denne sammenheng om at dette dreier seg om en løsning for betaling av overtidsgodtgjørelse. Rettighetene til overtidsgodtgjørelse som følger av avtalen gjelder også i de tilfeller man er enige om å inkludere overtidsgodtgjørelse i den enkelte arbeidslederes fastlønn.

Arbeid offshore

Bestemmelsen i overenskomstens § 17 er forbedret på en rekke punkter. For det første stilles det krav til at lønns- og arbeidsvilkår må stå i et rimelig forhold til arbeidsbelastningen offshorearbeid medfører. Bestemmelsen åpner for å vurdere de samlede vilkårene opp mot nivået i andre bedrifter og bransjestandarder. Videre er det tatt inn grenser for daglig arbeidstid og oppholdsperiode.

Bestemmelsen er også utvidet med regulering av systemer for avregning av arbeidstid. Terskelen for å kunne få bistand fra de sentrale parter er også senket. Tidligere var bistand/prosess med FLT og NHO/Landsforening først aktuelt der det forelå en tvist. Dagens regulering åpner for at FLT sentralt kan ta opp konkrete problemstillinger knyttet til inngåelse og grunnleggende utgangspunkter i særavtalene før de utvikler seg til en tvist.

Presiseringen av at funksjonærenes lønn skal fastsettes som månedslønn i § 8 løser også en del lokale uenigheter knyttet til offshorearbeid.

Forhandlingsspråk

Partene er også enige om en ny bestemmelse om forhandlingsspråk.

Protokoll fra forhandlingene

Protokollene viser forhandlingsresultater fra de siste årene:

Protokoll mellom FLT og NHO (hovedoppgjør 2022)

Protokoll mellom FLT og NHO (hovedoppgjør 2020)

Informasjon om tariff- og lønnsoppgjør

Her finner du rundskrivene fra forbundet med informasjon for medlemmer og tillitsvalgte, bl.a. om tariff og lønnsoppgjøret. https://flt.no/artikler/rundskriv/?preview=true

Siste nytt om lønnsoppgjøret for arbeidsledere