Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For arbeidsledere

Resultater fra forhandlingene 2023

Mellomoppgjør og arbeidslederoverenskomster

Av FLTs overenskomster for arbeidsledere, er det kun Overenskomst for Arbeidsledere byggfag med NHO og Overenskomst for Arbeidsledere Hotell og restaurant med NHO som er omfattet av mellomoppgjøret 2023.

Overenskomst for Arbeidsledere byggfag med NHO

Forhandlingene mellom LO og NHO startet den 27. mars og hadde frist den 30. mars. Partene kom ikke til enighet og møttes til mekling den 14. og 15. april. Det ble meklet på overtid den 16. april.

Etter brudd i meklingen ble det streik. Cirka 23 000 LO-medlemmer ble tatt ut i streik fra den 17. april kl. 06:00. Partene kom til enighet den 20. april og streiken ble avsluttet.

Mellomoppgjøret omfatter følgende av FLTs avtaler: teknisk funksjonær, arbeidsledere hotell og restaurant og arbeidsledere bygg.

Se hva LO skriver om mellomoppgjøret her.

Protokoll fra mellomoppgjøret finner du her.

Generelt tillegg

Det generelle tillegget ble på 7,50 kr per time. Det vil si 14 625 kr i året. Tillegget gis med virkning fra den 21. april 2023.

Lokale forhandlinger

Utover det generelle tillegget, skal det som normalt gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger til avtalt tid mellom partene.

Overenskomst for Arbeidsledere hotell og restaurant med NHO

Forhandlingene mellom LO og NHO startet den 27. mars og hadde frist den 30. mars. Partene kom ikke til enighet og møttes til mekling den 14. og 15. april. Det ble meklet på overtid den 16. april.

Etter brudd i meklingen ble det streik. Cirka 23 000 LO-medlemmer ble tatt ut i streik fra den 17. april kl. 06:00. Partene kom til enighet den 20. april og streiken ble avsluttet.

Mellomoppgjøret omfatter følgende av FLTs avtaler: teknisk funksjonær, arbeidsledere hotell og restaurant og arbeidsledere bygg.

Se hva LO skriver om mellomoppgjøret her.

Protokoll fra mellomoppgjøret finner du her.

Generelt tillegg

Det generelle tillegget ble på 7,50 kr per time. Det vil si 14 625 kr i året. Tillegget gis med virkning fra den 21. april 2023.

Lokale forhandlinger

Utover det generelle tillegget, skal det normalt gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger til avtalt tid mellom partene.

Resultater fra forhandlingene 2022

Arbeidslederoverenskomsten med Virke

Den 17. januar 2023 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og Virke. Partene kom til enighet i forhandlingene.

Les protokoll og se alle endringene her.

Arbeidslederoverenskomsten med Glass og Fasadeforeningen

Den 23. mars 2023 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og Glass og fasadeforeningen. Partene kom til enighet i
forhandlingene.

Les protokoll og se alle endringene her.

Fristen for å avgi stemme ved uravstemning var den 20. april 2023 kl. 12:00.

Resultat revisjon av overenskomst for Arbeidsledere med NHO

Den 8. og 9. november ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for arbeidsledere mellom FLT og NHO. Partene kom til enighet om en ny overenskomst. Resultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene som er underlagt denne avtalen den 11. november. Svarfristen er satt til 2. desember.

Endringene i overenskomsten er som følger:

Generelt tillegg

Det forhandles ikke om generelt lønnstillegg på denne overenskomsten sentralt. Den årlige lønnsreguleringen skal gjennomføres lokalt i samsvar med overenskomstens bestemmelse om det retningsgivende tall i § 8 punkt 4.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften.  

Lønnsbestemmelsen

Partene er enige om å ta inn en presisering av at arbeidslederens lønn skal fastsettes som månedslønn. Presiseringen er nødvendig grunnet tvister vedr. dette. Det er i tillegg gjort noen enklere språklige endringer i § 8 nr. 2, a uten at dette endrer innholdet i bestemmelsen.

Overtid inkludert i lønn

Det er foretatt endringer i bestemmelsen om å inkludere overtid i den enkeltes fastlønn. Bestemmelsen er nå innholdsmessig lik som den tilsvarende bestemmelsen Overenskomsten for Tekniske Funksjonærer med NHO. FLT minner i denne sammenheng om at dette dreier seg om en løsning for betaling av overtidsgodtgjørelse. Rettighetene til overtidsgodtgjørelse som følger av avtalen gjelder også i de tilfeller man er enige om å inkludere overtidsgodtgjørelse i den enkelte arbeidslederes fastlønn.

Arbeid offshore

Bestemmelsen i overenskomstens § 17 er forbedret på en rekke punkter. For det første stilles det krav til at lønns- og arbeidsvilkår må stå i et rimelig forhold til arbeidsbelastningen offshorearbeid medfører. Bestemmelsen åpner for å vurdere de samlede vilkårene opp mot nivået i andre bedrifter og bransjestandarder. Videre er det tatt inn grenser for daglig arbeidstid og oppholdsperiode.

Bestemmelsen er også utvidet med regulering av systemer for avregning av arbeidstid. Terskelen for å kunne få bistand fra de sentrale parter er også senket. Tidligere var bistand/prosess med FLT og NHO/Landsforening først aktuelt der det forelå en tvist. Dagens regulering åpner for at FLT sentralt kan ta opp konkrete problemstillinger knyttet til inngåelse og grunnleggende utgangspunkter i særavtalene før de utvikler seg til en tvist.

Presiseringen av at funksjonærenes lønn skal fastsettes som månedslønn i § 8 løser også en del lokale uenigheter knyttet til offshorearbeid.

Forhandlingsspråk

Partene er også enige om en ny bestemmelse om forhandlingsspråk.

Protokoll fra forhandlingene

Resultat revisjon av overenskomst for Arbeidsledere Hotell og Restaurant med NHO Reiseliv

Den 25. november 2022 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere Hotell og Restaurant mellom FLT og NHO Reiseliv. Partene kom til enighet i forhandlingene.

Endringer:

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 4,- per time fra 1.mai 2022 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 8 Lønnsbestemmelser i overenskomsten.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften.  

Overtid inkludert i lønn

Det er foretatt endringer i bestemmelsen om å inkludere overtid i den enkeltes fastlønn. Bestemmelsen er nå innholdsmessig lik som den tilsvarende bestemmelser i de øvrige avtalene med NHO. FLT minner i denne sammenheng om at dette dreier seg om en løsning for betaling av overtidsgodtgjørelse. Rettighetene til overtidsgodtgjørelse som følger av avtalen gjelder også i de tilfeller man er enige om å inkludere overtidsgodtgjørelse i den enkelte arbeidslederes fastlønn.

Satser for ubekvem arbeidstid og arbeidstøy

Satsene økes i tråd med økningen på Riksavtalen mellom Fellesforbundet og NHO.

Les protokoll fra forhandlingene her.

Resultat revisjon av overenskomst for Arbeidsledere Byggfag med NHO

Den 13. desember 2022 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere Byggfag mellom FLT og NHO. Partene kom til enighet i forhandlingene. Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Endringene i overenskomsten er som følger:

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 4,- per time fra 1.mai 2022 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt, med utgangspunkt i lønnsutviklingen i bransjen, jf. Overenskomstens § 8, nr. 4.

Lønnsbestemmelsen

Partene er enige om å ta inn en presisering av at arbeidslederens lønn skal fastsettes som månedslønn. Presiseringen er nødvendig grunnet tvister vedr. dette.

Matpenger

Matpengesatsen ved overtidsarbeid økes til kr. 96,-  

Ut over dette er det gjort en del tekniske endringer i overenskomsten.  

Se protokoll fra oppgjøret

Informasjon om tariff og lønnsoppgjør

Her finner du rundskrivene fra forbundet med informasjon for medlemmer og tillitsvalgte, blant annet om tariff og lønnsoppgjør.