Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Oppsigelse og avskjed

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får oppsigelse/avskjed?

Er du uenig i oppsigelsen/ avskjeden, bør du kontakte din tillitsvalgt dersom du har dette.  Så bør dere konsultere FLTs arbeidslivsavdeling for nærmere rådgivning! Det er viktig å gjøre dette raskt, på grunn av de korte fristene som gjelder dersom du vil hevde at opppsigelsen/avskjeden er usaklig. Hva du videre bør gjøre avhenger av en konkret vurdering av din situasjon. FLTs arbeidslivsavdeling hjelper dere med denne vurderingen. 

Hvilke frister og krav gjelder for å kreve forhandlingsmøte etter oppsigelse/avskjed?

Det er 14 dagers frist fra du mottok oppsigelsen. Fristen forlenges ikke om du lar være å hente rekommandert sending eller ikke tømmer postkassa. 

Kontakt FLT for å få de viktigste punktene i ditt brev med krav om forhandlingsmøte. Dette kravet bør sendes/leveres i god tid før det har gått 14 dager etter at du fikk oppsigelsen/avskjeden. Sørg for at kravet om forhandlingsmøte sendes rekommandert, eller at arbeidsgiver signerer og bekrefter datoen da det ble mottatt.

Hva slags hjelp kan FLT gi om jeg har fått en oppsigelse/avskjed jeg mener er usaklig?

  • Hjelp med å vurdere om oppsigelsen/ avskjeden kan være usaklig 
  • Utforming av brev med krav om forhandlingsmøte
  • Vi kan være med deg i forhandlingsmøte med arbeidsgiver 
  • Hvis saken ikke løses ved forhandlinger vil FLT vurdere hva som kan gjøres videre, eventuelt i samråd med LOs advokater. 
  • Hvis FLT anbefaler at LOs advokater tar ut stevning i saken dekker FLT eventuelle saksomkostninger. 

Hvordan skal en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver være utformet?

  • Den skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert. 
  • Den skal opplyse hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
  • Den skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og om hvilke tidsfrister som gjelder. Ved oppsigelse (ikke avskjed), skal den også opplyse om din rett til å fortsette i stilling til tvisten er endelig avgjort. 
  • Dersom du har fått oppsigelse som er begrunnet med arbeidsmangel, skal den inneholde opplysninger om fortrinnsrett til ny tilsetting. 

Dersom noe av det overnevnte mangler i oppsigelses-/avskjedsbrevet, bør du kontakte FLT’s arbeidslivsavdeling snarest ettersom oppsigelsen/avskjeden da muligens kan kjennes ugyldig.

Hva er forskjellene på oppsigelse og avskjed?

Du kan få oppsigelse dersom dette er «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold». Avskjed der langt alvorligere, og i så tilfelle må du ha gjort deg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Ved avskjed stoppes lønnen umiddelbart, og du mister retten til å møte på jobb med én gang. 

Ved oppsigelse har du rett til å jobbe og få lønn ut oppsigelsestiden din. Og dersom du krever forhandlinger og eventuelt tar ut stevning for å få oppsigelsen behandlet for domstolene, kan du som hovedregel kreve å beholde stillingen og lønnen helt til saken er endelig avgjort ved forlik eller i retten. Ved avskjed har du som regel ikke mulighet til å beholde jobb og lønn i ventetiden. Du har rett til å få attest fra arbeidsgiver både etter oppsigelse og etter avskjed, men ved avskjed har arbeidsgiver rett til å skrive i attesten at du er avskjediget. For statstjenestemenn er vilkårene for å kunne få avskjed eller oppsigelse annerledes formulert enn for andre arbeidstakere.

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Her bør du både undersøke hva som står i din arbeidsavtale, i tariffavtaler du er omfattet av og i arbeidsmiljølovens § 15-3.

Dersom du har vært 10 år sammenhengende i bedriften og er over 50 år, så gjelder de oppsigelsesfristene som står i arbeidsmiljølovens § 15-3,  selv om arbeidsavtalen og eventuelt oppsigelsesbrevet sier at du har du har kortere oppsigelsesfrist. 

Hvis du jobber i staten vil det i utgangspunktet være i statsansatteloven kapittel 3 du finner reglene om avslutning av arbeidsforholdet og oppsigelsestid. FLT kan bistå deg i å vurdere hvilke frister som gjelder.