Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Oppsigelse og avskjed

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får oppsigelse/avskjed?

Er du uenig i oppsigelsen/avskjeden, bør du kontakte din tillitsvalgt dersom du har dette.  Så bør dere konsultere Forbundet Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT) sentralt for nærmere rådgivning! Det er viktig å gjøre dette raskt, på grunn av de korte fristene som gjelder dersom du vil hevde at opppsigelsen/avskjeden er usaklig. Hva du videre bør gjøre avhenger av en konkret vurdering av din situasjon. IE&FLT sentralt hjelper dere med denne vurderingen. 

Hvilke frister og krav gjelder for å kreve forhandlingsmøte etter oppsigelse/avskjed?

Det er 14 dagers frist fra du mottok oppsigelsen. Fristen forlenges ikke om du lar være å hente rekommandert sending eller ikke tømmer postkassa. 

Kontakt IE&FLT for å få de viktigste punktene i ditt brev med krav om forhandlingsmøte. Dette kravet bør sendes/leveres i god tid før det har gått 14 dager etter at du fikk oppsigelsen/avskjeden. Sørg for at kravet om forhandlingsmøte sendes rekommandert, eller at arbeidsgiver signerer og bekrefter datoen da det ble mottatt.

Hva slags hjelp kan IE&FLT gi om jeg har fått en oppsigelse/avskjed jeg mener er usaklig?

  • Hjelp med å vurdere om oppsigelsen/ avskjeden kan være usaklig 
  • Utforming av brev med krav om forhandlingsmøte
  • Vi kan være med deg i forhandlingsmøte med arbeidsgiver 
  • Hvis saken ikke løses ved forhandlinger vil IE&FLT vurdere hva som kan gjøres videre, eventuelt i samråd med LOs advokater. 
  • Hvis IE&FLT anbefaler at LOs advokater tar ut stevning i saken dekker IE&FLT eventuelle saksomkostninger. 

Hvordan skal en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver være utformet?

  • Den skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert. 
  • Den skal opplyse hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
  • Den skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og om hvilke tidsfrister som gjelder. Ved oppsigelse (ikke avskjed), skal den også opplyse om din rett til å fortsette i stilling til tvisten er endelig avgjort. 
  • Dersom du har fått oppsigelse som er begrunnet med arbeidsmangel, skal den inneholde opplysninger om fortrinnsrett til ny tilsetting. 

Dersom noe av det overnevnte mangler i oppsigelses-/avskjedsbrevet, bør du kontakte IE&FLT sentralt snarest ettersom oppsigelsen/avskjeden da muligens kan kjennes ugyldig.

Hva er forskjellene på oppsigelse og avskjed?

Du kan få oppsigelse dersom dette er «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold». Avskjed er langt alvorligere, og i så tilfelle må du ha gjort deg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Ved avskjed stoppes lønnen umiddelbart, og du mister retten til å møte på jobb med én gang. 

Ved oppsigelse har du rett til å jobbe og få lønn ut oppsigelsestiden din. Og dersom du krever forhandlinger og eventuelt tar ut stevning for å få oppsigelsen behandlet for domstolene, kan du som hovedregel kreve å beholde stillingen og lønnen helt til saken er endelig avgjort ved forlik eller i retten. Ved avskjed har du som regel ikke mulighet til å beholde jobb og lønn i ventetiden. Du har rett til å få attest fra arbeidsgiver både etter oppsigelse og etter avskjed, men ved avskjed har arbeidsgiver rett til å skrive i attesten at du er avskjediget. For statstjenestemenn er vilkårene for å kunne få avskjed eller oppsigelse annerledes formulert enn for andre arbeidstakere.

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Her bør du både undersøke hva som står i din arbeidsavtale, i tariffavtaler du er omfattet av og i arbeidsmiljølovens § 15-3.

Dersom du har vært 10 år sammenhengende i bedriften og er over 50 år, så gjelder de oppsigelsesfristene som står i arbeidsmiljølovens § 15-3,  selv om arbeidsavtalen og eventuelt oppsigelsesbrevet sier at du har du har kortere oppsigelsesfrist. 

Hvis du jobber i staten vil det i utgangspunktet være i statsansatteloven kapittel 3 du finner reglene om avslutning av arbeidsforholdet og oppsigelsestid. IE&FLT kan bistå deg i å vurdere hvilke frister som gjelder.