Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Arbeidstid

Når kan det avtales at godtgjørelse for overtid skal være inkludert i fastlønnen, hvor mange timer overtid kan avtales og hvor stor skal overtidsgodtgjørelsen være?

I denne artikkelen redegjøres det for noen spørsmål som kan dukke opp når overtidsgodtgjørelse inkluderes i fastlønnen.

https://flt.no/nyhet/overtidsgodtgjorelse-inkludert-i-fastlonn/

Hva er en ledende stilling eller en særlig uavhengig stilling, og hva er konsekvensene av at arbeidstaker faller inn under en av disse kategoriene?

Arbeidstakere i ledende stillinger og i særlig uavhengige stillinger omfattes hovedsakelig ikke av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Det innebærer blant annet at de ikke har rett på overtidsbetalt. Det er derfor viktig å vite når en arbeidstaker omfattes av en av disse kategoriene.

Hva er arbeidstid?

Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Tiden du plikter å utføre arbeidsoppgaver for bedriften skal regnes som arbeidstid. Tiden der du ikke står til disposisjon for arbeidsgiver regnes som fritid.

Spisepauser er ikke alltid regnet som arbeidstid. Men om arbeidsgiver kan kreve at du utfører arbeidsoppgaver i spisepausen skal dette regnes som arbeidstid. Tiden for spisepause skal da inngå som arbeidstid. 

Heller ikke reise i bedriftens tjeneste behøver å regnes som arbeidstid. Om du reiser etter vanlig arbeidstid uten plikt til å stå til disposisjon for arbeidsgiver, behøver ikke dette å regnes som arbeidstid. Når du reiser innen alminnelig arbeidstid, eller når du plikter å utføre arbeid på reisen regnes dette som arbeidstid, fordi du står til disposisjon for arbeidsgiver. 

Fleksibel arbeidstid

Hovedregelen er at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid. Det vil si at du som arbeidstaker selv kan bestemme når arbeidstiden kan legges.

Det er mest praktisk at det avtales en fleksitidsavtale på bedriften der grensene defineres. Innenfor de grensene som fremgår av avtalen, loven og tariffavtalen, kan du da som arbeidstaker selv variere din daglige arbeidstid utfra behov. Dette vil fungere som en gjennomsnittsberegning, slik avtalt arbeidstid overholdes. Om en slik ordning skaper vesentlig ulempe for virksomheten har du ikke krav på fleksibel arbeidstid.  Ulempen må være konkret, og ikke generell. Når arbeidstaker arbeider i en skift- eller turnusordning,vil adgangen til fleksibel arbeidstid som regel svært begrenset. 

Overtid

Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene setter grenser for alminnelig arbeidstid. Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for ekstra arbeidsinnsats, åpner loven for å at arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid. 

«Særlig behov» betyr at det må være et behov ut over det som normalt er tilfellet. Det kan være uforutsette hendelser som gjør at det er behov for en ekstra arbeidsinnsats. Det kan være uforutsette hendelser som gjør at det er behov for en ekstra arbeidsinnsats. 

Behovet må også være tidsavgrenset. Om behovet er permanent, vil det ikke være lovlig å løse det med overtid. Da må arbeidsgiver løse problemet med en høyere grunnbemanning. 

Før overtid pålegges skal arbeidsgiver drøfte dette med tillitsvalgte, så langt det er mulig. Arbeid utover lovens grense på 40 timer pr uke regnes som overtidsarbeid. Med tariffavtale vil også timerover 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke gi rett til overtidsbetaling.  Men ved vurdering den totale overtidsbelastningen, er det da overtid ut over lovens 40 timers uke som setter begrensninger for hvor mange overtidstimer som kan pålegges. Selv om det er grunnlag for overtidsarbeid setter loven visse begrensninger: 

  • Arbeidsgiver kan ikke pålegge mer enn 10 timer overtid i løpet av 7 dager. 
  • Arbeidsgiver kan ikke pålegge mer enn 25 timer overtid i løpet av 4 sammenhengende uker. 
  • Arbeidsgiver kan ikke pålegge mer enn 200 timer overtid i løpet av 52 uker. 
  • Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. 
  • Samlet arbeidstid må ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager. 
  • Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. 
  • Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av 7 dager 

Etter nærmere retningslinjer i arbeidsmiljøloven § 10-6 er det muligheter for å avtale gjennomsnittsberegning for noe av dette, eller avtale å gå ut over enkelte av disse rammene ved skriftlig avtale med tillitsvalgte. 

Oversikt over arbeidstiden

For å sikre at reglene om arbeidstid blir fulgt må arbeidstiden registreres. Arbeidsgiver plikter derfor å ha en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og Arbeidstilsynet. 

Tillitsvalgtes rett til innsyn gjelder arbeidstid for alle ansatte i virksomheten, også uorganiserte. 

Overtidskompensasjon

Om du blir pålagt overtidsarbeid fastslår loven at overtidstillegget skal være minst 40%. Etter IE&FLTs tariffavtaler er tillegget minst 50%.