Nyheter > LO-KONGRESSEN: – Vi trenger flere tiltaksplasser

TALTE OM IKKE-KOMMERSIELLE TILDBUD: FLTs første nestleder, Aud Marit Sollid. Foto Frode Ersfjord

Tale under LO-kongressen 2022. Av Aud Marit Sollid, første nestleder

Arbeid og inkludering

Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg i arbeidslivet, er arbeidet for å få de som står lengst fra arbeidsmarkedet i jobb. Jeg har arbeidet i mange år med arbeid og inkludering. Her får de tilbud om avklaring, prøve ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å få jobb. De får tett og god oppfølging med mål om å komme i jobb. Min erfaring er at dette fungerer. De som er på tiltaket, får gode arbeidsvaner og støtte, og vi ser også at mange kommer ut i jobb. Hva er så dette tilbudet? Jo, det er et ikke-kommersielt tilbud til de som står langt unna arbeid. De er ofte gjengangere i NAV-systemet. Ofte med langvarig utenforskap og en historie med flere utprøvde tiltak bak seg. Det er et mål i tiltakene om å få flest mulig i arbeid eller utdanning i etterkant. En lykkes for mange enkeltindivider. I en rapport fra Oslo Economics fremkom det at: Trettiseks prosent av deltakerne gikk over til arbeid og elleve prosent av deltakerne gikk over til utdanning ved avslutning av AFT. I mange fylker er tallet over femti prosent. Det sparer samfunnet for penger: En person på 20 år som gjennom AFT-tiltak, arbeids forberedende tiltak, kommer ut i jobb 100 prosent og beholder jobbtilknytningen i 40 år, gir en samfunnsøkonomisk effekt på 13 millioner kroner i nåverdi. Tiltakskostnaden er her bakt inn. Det er økt skatteinngang, verdiskaping og reduksjon i trygdeutbetalinger. Og så har det ikke minst stor betydning for den det gjelder. Så tross i at dette tiltaket er bra for den det gjelder og for samfunnet, så satses det ikke på nok plasser.  Over 200 000 personer med nedsatt arbeidsevne er nå registrert i Nav. Samtidig er det tiltaksplasser i dag som ikke dekker mer en 25% av behovet. Derfor støtter vi at det skal bli flere tiltaksplasser, og vi ønsker også en egen budsjettpost slik at tiltaksplassene ikke varierer etter hvor bra eller dårlig det går i resten av arbeidsmarkedet. Så er det også viktig å gi arbeids- og inkluderingsbedriftene gode arbeidsvilkår. I dag har NAV ganske detaljert styring og kontrollmekanismer, og vi håper at det kan settes søkelys på politisk slik at denne sektoren ikke henger igjen i gårsdagens New Public Management. Så hovedkonklusjonen er Gi arbeids- og inkluderingsbedriftene tid og rom så vil de løse oppgavene, og de som står lengst unna arbeidsmarkedet vil få et godt tilbud og en mulig bro ut mot det ordinære arbeidslivet.