Nyheter > LO-KONGRESSEN: Positive innstillinger for FLT

VUNNET FREM: Forbundsleder Ulf Madsen, her i aksjon under LOs representantskap. Foto: Frode Ersfjord

Innstilt på gjennomslag

FLT har fått gjennomslag i LO’s sekretariat i forkant av årets LO-kongress. Sekretariatet har gitt sine innstillinger i forkant kongressen som avholdes 30. mai til 3. juni i år. – Nå skal vi jobbe videre med å få befestet politikken og foreslå ny politikk på områder hvor det er behov for sterkere trykk, sier forbundsleder Ulf Madsen. Forbundslederen forteller at han er særlig fornøyd med at det er kommet inn et eget kapittel om fagskoler, og med at organiseringen av utbyggingsprosjekter og ansvarsfordelingen i veisektoren skal evalueres. Han legger også vekt på at LO vil ha nok og billig strøm til industrien, og at det skal evalueres ordninger for de i næringslivet som ikke har tilgang på langsiktige industrikraftordninger. – Dette er en sak som FLT har arbeidet mye med å få forståelse for. Det er viktig med det overordnede målet om nok og billig strøm, men også at vi må være forberedt på hva vi skal gjøre ved en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Madsen.

En rekke viktige saker

På LO-kongressen blir viktige saker fremover blir eierskap til utenlandskablene, utbyggingen av Wisting-feltet og å få tiltaksplasser som beregnes uavhengig av arbeidsmarkedstallene. EØS-avtalen er også viktig for FLT samt at handlingsrommet skal benyttes. Det skal være tydelig hvor FLT står i disse sakene, påpeker Madsen. Under finner du noen noen av temaene til uttalelser, hvor FLT har bidratt og fått gjennomslag for politikk. Samferdsel LO mener det må gjennomføres en grundig evaluering av organiseringen av utbyggingsprosjektene på vei, samt ansvarsfordelingen mellom Statens Vegvesen, Nye Veier og fylkeskommunen/regionene. Målsettingen må være å få et godt kunnskapsgrunnlag for å sikre kostnadseffektiv og sammenhengende utbygging og sterke fagmiljøer. Arbeid og inkludering og samarbeid LO mener at offentlige tjenester i all hovedsak må drives i offentlig regi. Også i årene framover vil det imidlertid være nødvendig at det offentlige samarbeider med ideelle og ikke-kommersielle aktører. Dette gjelder for eksempel innenfor attføring, barnevern, barnehager og omsorg. En forutsetning er at tilbyderne har fast ansatte medarbeidere med skikkelige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Et seriøst arbeidsliv Det må også komme på plass et lovverk som sikrer informasjon og drøfting for de som jobber i konsern. Prioritering av strøm LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge. Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteording videreføres og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. Elektrifisering av sokkelen Samtidig bør det arbeides med andre løsninger for å redusere utslipp fra olje- og gassproduksjon som kombinasjonen havvind og hydrogen. Aktivitetsnivået på sokkelen Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning. Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. Gjenkjøp Norge må inngås industrielle samarbeidsavtaler om gjenkjøp ved internasjonale anskaffelser. Statlig eierskap Det statlige eierskapet kan bidra til å sikre næringsutvikling, utvikle og bygge robuste, bærekraftige verdikjeder som gir arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping.