Nyheter > LANDSMØTE: Vinnere av FLTs utdanningspris

Thomas Berge Foyn var tilstede på FLTs landsmøte for å motta prisen for sin masteroppgave Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk. De andre vinnerne med bacheloroppgaven Komposittdekke med hulrom ,Vegard Sæbu, Ola K. Undheim og Sindre Vikan, ble forhindret fra å delta grunnet eksamen.

utdanningsprisen, vinner
VINNER: Thomas Berge Foyn. Foto: Tor Berglie

Fornøyd vinner

Landsmøtet fikk en presentasjon av masteroppgaven Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. I oppgaven undersøker Thomas Berge Foyn hvordan digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser kan føre til høyere grad av ombruk. Han tar utgangspunkt i eiendomsbesitters perspektiv med hovedfokus på prosessene hos utbygger.

– Jeg leverte oppgaven i februar og kort tid etterpå fikk jeg en stilling hvor jeg jobber med det samme temaet, sier Thomas Berge Foyn. Han er ansatt som prosjektingeniør i XPRO AS i Ålesund.

– Det er stas å få dele ut en utdanningspris til den kommende generasjon i arbeidslivet. Vi bør være mer opptatt av hvordan det nye arbeidslivet skal bli enn det som vi forlater, da må vi skjele til utdanning og kompetanseutvikling. Vi må søke i de kommende generasjoner for å lære og bli inspirert, understreker FLTs forbundsleder.

Juryens begrunnelse: Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk

Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høgaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Skal klimamålene nås må det brukes mindre materialressurser, og levetiden på eksisterende bygningsmasse må forlenges.

Det er knyttet store utfordringer til ombruk og gjenvinning ved fornying av dagens bygningsmasse.  I oppgaven har studenten gjennomført et banebrytende arbeid med å finne ut hvordan digitale ressurser om bygninger kan systematiseres og brukes for å øke graden av ombruk. Det er identifisert utfordringer og foreslått rammeverk for hvordan den digitale informasjonsforvaltningen kan se ut over bygningers levetid.  På imponerende måte har studenten studert og forenet to fagfelter for å kunne få den nødvendige oversikt over komplekse prosesser.

Teoridelen av oppgaven er både relevant og imponerende da den bygger på et omfattende litteraturstudium innen både byggeteknikk og digitalisering. I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Det samme kan sies om metodevalg og kildebruk. Drøftingene underveis, og særlig i diskusjonskapitlet, er grundige og relevante. Bevarelsen er ryddig og velformulert, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt faglig nivå.

Juryens begrunnelse: Komposittdekke med hulrom

Bacheloroppgaven er avsluttende del av byggingeniørstudiet ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høyaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Det forskes og eksperimenteres på ny bruk av materialer og materialkombinasjoner for å kunne redusere klimaavtrykket.

I oppgaven har studentene gjennomført et viktig arbeid med å teste ut en mer miljøvennlig dekkeløsning som et alternativ til dagens massivtreløsninger. Dekkekonstruksjonen har en toppflens av betong, et steg av smal limtrebjelke og en bunnflens av krysslimt tre. Med en slik løsning oppnås redusert materialbruk og der hulrommet gir muligheter for varme- og lydisolering samt plass for installasjonsføringer.  Studentene har på kort tid og på imponerende måte testet ut denne innovative løsningen både teknisk-, miljø- og kostnadsmessig. Etter deres vurderinger er det mulig å produsere elementet samt forlenge spennvidden sammenlignet med alternative trekonstruksjoner. Teoridelen av oppgaven er både omfattende og relevant. Både problemstilling og metodebruk er besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Drøftingene underveis er grundige og relevante. Bevarelsen er lettlest – ryddig og oppsummerende, og samlet sett holder bacheloroppgaven et høyt faglig nivå.

Dette er juryen:

Ole Gunnar Søgnen, professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Lauritz Haringstad Løvø, tidligere Adm direktør på Malm Orstad

Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund

Les mer om FLTs utdanningspris