Nyheter > Koronavirus: Informasjon om sykepenger og permittering

KORONA: Viruset COVID-19 forstørret. Foto: Kado/iStock

Tekst: LO og FLT

Kort oppsummert legger NAV følgende til grunn:

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare.
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
  • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.
Les mer om sykemelding i forbindelse med koronaviruset på NAVs nettside. Spørsmålet om adgangen til å permittere har også vært problematisert. LO har publisert en artikkel om permittering og korona. De viser blant annet til at det er sannsynlig at klargjøringen fra NAV medfører at ytterligere diskusjon om permitteringsadgang pga frykt for smittefare og karantene nå bortfaller. Det er derfor ikke grunnlag for å inngå avtaler lokalt om permitteringsadgang, med den følge at arbeidstakerne må ta den økonomiske belastningen dette medfører, dersom permitteringen varer utover arbeidsgiverperioden på 15 arbeidsdager. Dersom koronaviruset medfører sysselsettingsproblemer som følge av produksjonsmessige utfordringer med å få inn vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter, kan det imidlertid være saklig grunn til å permittere. Men frykt for smittefare medfører ikke sysselsettingsproblemer i seg selv. Les mer om permittering som følge av koronaviruset på NAVs nettside.