Nyheter > Korona og ferie
Tekst: Astrid Sørvåg og Ida Marie Hervåg, rådgivere i Arbeidslivsavdelingen FLT På grunn av koronasituasjonen fikk mange arbeidstakere en annerledes ferie i fjor. Mange valgte også å utsette ferien, og enkelte ble pålagt å endre sin planlagte ferie. Dersom du fortsatt har ferie til gode, bør du være klar over at ferieregelverket ikke er endret som følge av korona.

Rett og plikt til å avvikle ferie

Arbeidstaker har både rett og plikt til å ta ut ferie i løpet av ferieåret. Arbeidsgiver på sin side plikter å sørge for at arbeidstakerne får sin lovpålagte feriefritid hvert ferieår. Dette betyr at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å avvikle gjenstående ferie mot slutten av kalenderåret. Det er derfor lurt å tenke på god ferieplanlegging så tidlig som mulig.

Tidspunktet for ferien

Lovverket legger til rette for at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. I prinsippet er det mulig å legge ferien når som helst i løpet av kalenderåret, dersom arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om dette. I siste instans er det arbeidsgiver som fastsetter tidspunkt for ferie.

Varslingsfrist

Selv om ferieloven sier at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder i forkant, åpner loven for at ferie kan fastsettes med kortere frist dersom det foreligger «særlige grunner». Regjeringen har uttalt at driftsmessige utfordringer som følge av covid-19-situasjonen kan være særlig grunn som gjør det mulig med en kortere varslingsfrist.

Overføring av ferie

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å overføre to uker (halvparten) av den lovfestede ferien til neste år. I tillegg kan man avtale å overføre den tariffestede ferien.

Ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret

All restferie ved årets slutt som uansett grunn ikke er avviklet eller avtalt overført, skal likevel føres over til neste kalenderår. Med andre ord så mister ikke arbeidstaker ferie som ikke har blitt avviklet. Men med få unntak kan man ikke omsette manglende ferieavvikling i lønn, det vil være utsatt fritid man overfører. Et unntak er den tariffestende ferien, kalt «den femte ferieuken». For disse dagene kan man avtale å erstatte dette med lønn, fremfor å utsette feriedagene til året etter. Dette forutsetter at både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.

Manglende opptjening av feriepenger

Selv om arbeidstaker som hovedregel har plikt til å ta ut ferie i løpet av ferieåret, kan arbeidstaker likevel motsette seg å avvikle ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Men dersom virksomheten helt eller delvis innstiller driften i ferien, kan arbeidstaker likevel pålegges å avvikle ferie, se ferieloven § 5 (5). Dersom arbeidstaker ikke ønsker å avvikle full ferie, må vedkommende selv gi beskjed til arbeidsgiver.

Les også:

Arbeidstid og ferie Kilder: Regjeringen.no, Arbeidstilsynet, Ferieloven og LO. Saken har tidligere stått på trykk i forbundets medlemsblad.