Nyheter > Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?
Tekst: Øyvind Lund Sørensen, rådgiver/jurist i FLT Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem reguleres i dag av arbeidsmiljøloven og en egen forskrift. Selve forskriften er relativt kortfattet. Det stilles krav til å inngå en egen skriftlig avtale om arbeid hjemmefra og til innholdet i denne. Videre finnes det bestemmelser om virkeområde, arbeidstid, arbeidsmiljø og internkontroll.

Når gjelder forskriften?

Forskriften gjelder «arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem», jf. § 1. Videre gjøres det unntak for «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Hvor denne nedre grensen for forskriftens virkeområde går må vurderes konkret, men tanken er å avgrense mot sporadisk arbeid som av ulike årsaker utføres fra hjemmet. Opprinnelig var forskriften trolig ment å gjelde i de tilfeller arbeidsgiver og arbeidstaker frivillig inngikk en avtale om arbeid hjemmefra. Under pandemien oppstod spørsmålet om forskriften også kunne anvendes der hjemmekontor ble pålagt av myndighetene. Etter Arbeids- og sosialdepartementets mening bør forskriften også gjelde i disse tilfellene selv om enkelte av bestemmelsene ikke passer så godt i disse situasjonene.

Dagens forskrift

Ved en nærmere undersøkelse av forskriften ser man at det er en rekke forhold som per nå ikke er avklart eller regulert. Forskriften åpner i stor grad for at reguleringen av hjemmekontorordningen skal skje gjennom en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det presiseres at en slik avtale skal inngås i tillegg til den alminnelige arbeidsavtalen. Det stilles krav til at ulike forhold skal reguleres i avtalen, men det sies lite om hva ordningene skal gå ut på. Forskriften har også andre bestemmelser om arbeidstid enn arbeidsmiljøloven kapittel 10. En ytterligere svakhet ved forskriften er at den trådte i kraft i 2002 og kun har gjennomgått mindre endringer siden. I mellomtiden har vi fått ny arbeidsmiljølov og sett en enorm utvikling på det digitale og teknologiske området. Dette gjør at forskriften fremstår som utdatert.

Endringer på trappene

Etter forslag fra blant annet arbeidslivets organisasjoner har departementet foreslått en rekke endringer i forskriften. Forslagene var ute på høring med frist 23.07.21. Revisjonen ligger per nå til behandling i departementet. Det er usikkert når dette arbeidet ferdigstilles. Inntil videre gjelder forskriften i dagens versjon.

Forslagene sendt på høring er i hovedsak disse: 

  • Skriftlig avtale: Fjerne kravet til skriftlig avtale der myndighetene pålegger/anbefaler hjemmekontor og erstatte dette med en plikt til å informere de ansatte om de forhold som per i dag skal inntas i avtalen
  • Virkeområde: Endre virkeområde, og klargjøre at forskriften også gjelder der myndighetene pålegger/anbefaler hjemmekontor
  • Arbeidstid: Fjerne forskriftens særregulering av arbeidstid og la de alminnelige reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 få anvendelse også ved hjemmekontor
  • Arbeidsmiljø: Klargjøre plikten til å sørge for et fullt ut forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Internkontroll: Utvide Arbeidstilsynets kompetanse til å føre tilsyn med forskriften

LO har bedt om følgende avklaringer ifm. revisjonen:

  • Arbeidstid: Bestemmelsene når det gjelder arbeidstid er betydelig endret i forhold til arbeidsmiljøloven. Blant annet er det ikke grense for alminnelig daglig arbeidstid. Reglene for søndags- og nattarbeid gjelder ikke, bortsett fra en grense på 8 timer for de som jobber om natten.
  • Arbeidsutstyr: Tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr bør det tydeliggjøres at er arbeidsgivers ansvar
  • HMS: Det er også usikkerheter knyttet til HMS. Etter forskriften skal arbeidsgiver, så langt som praktisk mulig, forsikre at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig og § 3-1 i Arbeidsmiljøloven om krav til systematisk HMS-arbeid gjelder, men andre viktige HMS-bestemmelser i arbeidsmiljøloven er unntatt. LO mener at arbeidsgiver må ha ansvar for å passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret. Det er ikke minst viktig når arbeid i arbeidstakerens hjem er pålagt og langvarig.
  • Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres og eventuelt gjennomgås i forhold til arbeid som utføres i arbeidstakeres hjem eller lignende.
(Kilde: LO) NHO har på sin side stilt seg kritisk til at arbeidsgiver skal ha det økonomiske ansvaret for utstyr/tekniske løsninger etc. der hjemmekontor er frivillig eller ønsket av arbeidstaker. Hva departementet faller ned på her er det for tidlig å si noe om. Les mer om LO og NHO sitt syn på de foreslåtte endringene.

Hvilke regler gjelder per i dag?

På bakgrunn av det ovenstående vil det foretas relativt store endringer i forskriften i løpet av høsten. Hva disse endringene rent konkret vil gå ut på er det vanskelig å si noe sikkert om per i dag. Inntil videre vil dagens forskrift regulere eventuelle avtaler om hjemmekontor som inngås i tiden fremover. FLT vil komme tilbake med mer om endringene når dette er avklart.