Nyheter > Hovedoppgjør 2018

Foto: Istock

27. februar bestemmer LOs representantskap form på årets hovedoppgjør. Det skilles mellom forbundsvist og samordnet oppgjør. Svært kort forklart betyr samordna oppgjør felles forhandlinger mellom hovedorganisasjonene og NHO. I praksis innebærer dette at LO fører fellesforhandlinger i privat sektor direkte med de ulike arbeidsgivermotparter (NHO, Virke, Samfo m.fl.). Forbundsvist oppgjør betyr at de enkelte fagforbundene selv forhandler og stiller egne krav med sine respektive motparter på arbeidsgiversiden, og tar stilling til forhandlingsresultatet (faktaboks for nærmere forklaring).

AFP er nøtta

Sentralt i årets hovedoppgjør står spørsmålet om avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidstakersiden ønsker å tette hullene som gjør at mange mister retten til AFP mot slutten av arbeidslivet, og gjøre den bedre for sliterne i arbeidslivet. Arbeidsgiverne mener på sin side at ordningen på sikt er underfinansiert, og så dyr at bedrifter velger ikke å organisere seg. Det knytter seg også stor spenning rundt om LOs representantskap enes om oppgjørsform, skriver Frifagbevegelse. Du kan følge debatten i LOs representantskap direkte på Facebook 27. februar

Hva forhandles om i hovedoppgjøret 2018?

Hovedoppgjør avholdes hvert annet år og da kommer hele innholdet i tariffavtalene opp til revisjon. En tariff er en lønnssats som er fremforhandlet i en tariffavtale. En tariffavtale er en rammeavtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening. Avtalen omhandler lønnsvilkårene, og arbeidsvilkår. I årets hovedoppgjør skal FLT reforhandle følgende avtaler:
 • Overenskomst for Tekniske funksjonærer, herunder attføring, med NHO
 • Overenskomst for Arbeidsledere NHO Reiseliv
 • Overenskomst for Arbeidsledere Byggfag med NHO
 • Overenskomst for Funksjonærer med ASVL
 • Overenskomst for Tekniske funksjonærer med SAMFO
 • Overenskomst for Tekniske funksjonærer med GF
 • Overenskomst med OBOS
 • Overenskomst med Spekter i AIM, Nettbuss og Felleskjøpet Agri
I forkant av hovedoppgjøret har FLTs avdelinger blitt bedt om innspill til tariffrevisjon. Les mer om arbeidsliv og avtaler 

Viktige datoer og Tariffleksikon

Få med deg hva som blir sagt om hovedoppgjøret. Ordforklaringer finner du i LOs Tariffleksikon
 • 27. februar: LOs representantskap avgjør om hovedoppgjøret blir forbundsvist eller samordnet (sentralt) oppgjør. I NHOs representantskaps-møte samme dato vedtas forhandlingsfullmakten for arbeidsgiversiden.
 • Slutten av februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem tallmateriale. Dette materialet er kvalitetssikret av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og benyttes som grunnlag for forhandlingene.
 • 12. mars: Forhandlingsstart frontfaget, dersom forbundsvist oppgjør.
Fakta om samordnet og forbundsvist oppgjør Samordnet oppgjør : Felles forhandlinger mellomhovedorganisasjonene og NHO. I praksis innebærer dette at LO fører fellesforhandlinger i private sektor direkte med de ulike arbeidsgivermotparter (NHO, Virke, Samfo m.fl.). Det blir holdt felles avstemming om forhandlingsresultatet. Eventuelt kan i tillegg de enkelte forbund forhandle med sin motpart om spesielle saker/tilpasninger i sine avtaler. Benyttes i første rekke som betegnelse på oppgjøret i private sektor. Innen offentlig sektor skjer det en permanent samordning gjennom LO Kommune og LO Stat, som er fellesorganer for alle LO-forbund med medlemmer innen kommunal- og statlig sektor. Asvl og Glass og fasadeforeningen er unntatt samordnet oppgjør. Forbundsvise oppgjør: Oppgjørsform hvor de enkelte fagforbundene selv forhandler og stiller egne krav med sine respektive motparter på arbeidsgiversiden, og tar stilling til forhandlingsresultatet. Benyttes i første rekke som betegnelse på tariffoppgjøret i private sektor. Innen offentlig sektor skjer det en permanent samordning av forhandlingene. I LO skjer dette gjennom LO Kommune og LO Stat, som er fellesorganer for alle LO-forbund med medlemmer innen kommunal- og statlig sektor.