Nyheter > Gerd Kristiansen og Trond Giske delte ut FLTs utdanningspris
Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes ønsket velkommen (foto: Tormund Hansen Skinnarmo)

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes ønsket velkommen (foto: Tormund Hansen Skinnarmo).

I år ble prisen ikke delt mellom flere vinnere så DSU fikk hele prisen alene på 150.000 kroner. Den ble delt ut i ærverdige lokaler i Gamle Logen tirsdag 26. januar. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes leste opp begrunnelsen for at DSU fikk årets pris og om hvorfor utdanning og livslang læring var så viktig for FLT som forbund. Som å vinne en Oscar Marta Grongstad som er studieleder på bachelorutdanning  i sykepleie tok imot prisen sammen med studiekoordinator Catrine Norvik og faglærer og dosent Bente Norbye. De fortalte når de mottok prisen at det var like stort for dem som å vinne en Oscar. – Dette er et arbeid som har vart i over 25 år, og at vi blir løftet frem etter mange års hardt arbeid er en stor glede og ære, sa Grongstad. Grongstad understreker at dette vil være med å utvikle studiet videre, og prispengene vil gå til faglig arbeid og utvikling for de ansatte ved studie. Bente Norbye fortalte på talerstolen om hvordan utviklingen hadde gått med teknologi og på læring i de årene som hadde gått og hvordan DSU hadde styrket kompetansen og helsetjenestene i fylke. Feiret 25 års jubileum i fjor DSU feiret sitt 25 års jubileum i fjor. Gjennom hele denne perioden har DSU utdannet sykepleiere til kommuner og regioner utenfor de store sentra i Troms fylke. Utdanningen er lagt opp etter en fleksibel modell basert på lokale samlinger – med bruk av IKT – lokale fagpersoner og et utstrakt samarbeid med lokale helsetjenester. Dette er, etter juryens vurdering, et tiltak som på en forbilledlig måte synliggjør hvordan livslang læring kan og bør realiseres. Etter juryens vurdering er DSU et tiltak som på alle måter ivaretar verdier og kvaliteter som stod sentralt i tidligere forbundsleder i FLT Magnus Midtbøs sitt liv og virke (Magnus Midtbø var forbundsleder i FLT da forbundet fikk gjennomslag for 30 øre til etter- og videreutdanning i 1992 og da FLTs utdanningsselskap Addisco ble stiftet i 1999)  – og som FLT har bygget på i vårt arbeid med å tilby sine egne medlemmer muligheter til kvalifisering gjennom hele sin yrkeskarriere. Juryen vil peke på fire forhold som gjør «Desentralisert sykepleie» fortjent til denne prisen:
  • Det har bidratt til å styrke det formelle utdanningsnivået i flere av de mindre kommunene i Troms fylke.
  • Det har bidratt til at en rekke mindre kommuner over hele perioden har hatt tilgang til kvalifisert og stabil arbeidskraft.
  • Det er et utdanningstilbud som hele tiden har vært opptatt av de utfordringer helsetjenestene i de mindre kommunene står overfor.
  • Det har fremstått som nyskapende i sin form og i sin bruk av ulike pedagogiske og organisatoriske virkemidler.
Det kanskje aller viktigste er allikevel at Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet – gjennom 14 kull har bidratt til at 400 voksne ikke bare har tilegnet seg sykepleiens kunst – men også opplevd en mening og mestring som gjør at de har vokst som mennesker – og aktive bidragsytere både ved de arbeidsplasser og de lokalsamfunn de er en del av.
Gerd Kristiansen hadde et personlig forhold til DSU (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo)

Gerd Kristiansen hadde et personlig forhold til DSU (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo).

Gerd Kristiansen vurderte selv å ta sykepleierutdanning LO-lederen fokuserte på viktigheten av livslang læring og nye måter å tilpasse utdanning på. Hun fortalte selv om kampen rundt desentralisert sykepleierutdanning fra da hun var hovedtillitsvalgt i Helse- og sosialforbundet i Troms Fylkeskommune. Gerd Kristiansen fortalte personlig at om veien ikke hadde blitt staket ut med verv i fagbevegelse ville hun trolig selv ha søkt desentralisert sykepleierutdanning da hun ønsket mer ansvar og utvikling enn hun hadde hatt som hjelpepleier. Kristiansen fortalte også at FLT var et forbilde i arbeiderbevegelsen på å satse på etter- og videreutdanning og at det burde være et forbilde for hvordan andre forbund kunne styrke kompetansen til sine medlemmer.
Trond Giske roste FLT for arbeidet med Etter- og videreutdanning (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo)

Trond Giske roste FLT for arbeidet med Etter- og videreutdanning (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo).

Trond Giske roste FLT Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske roste FLT for arbeidet med etter- og videreutdanning. Han sa at arbeiderbevegelsen vil ha tapt om de ikke tar grep og ansvar for å styrke kompetansen for vanlige folk. Han var også opptatt av å understreke viktigheten av å få folk igjennom videregående opplæring eller ved å ta et fagbrev, da de som falt utenfor i langt større grad toppet negative statistikker. Han hadde også noen stikk til Høyre og Fremskrittspartiet som måned for måned har sett at arbeidsløsheten øker. – Omstilling er det først når folk får fra en jobb til en annen. Høyresidens omstilling er kun halvveis. Folk går fra en jobb, men det er ingen annen jobb å gå til, sa Giske. Aps nestleder fortalte også om hans positive erfaringer med gründere da han var næringsminister ved at de var kjennetegnet av å tenke innovativt og å være nysgjerrig. – Det er slik utdanningen fremover i større grad bør ha fokus på sa han, ikke og i for stor grad premiere de som er gode til å pugge, slo Giske fast. Les mer om utdanningsprisen til FLT her.
Vinnerne av FLTs utdanningspris sammen med innlederne (Foto: Tormund Hansen SKinnarmo)

Vinnerne av FLTs utdanningspris sammen med innlederne Catrine Norvik, Marta Grongstad, Bente Norbye, Jonny Simmenes, Gerd Kristiansen og Trond Giske (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo).