Ulf Madsen I 2012 ble partene enige om å videreføre avtalesystemet i staten for 2 nye år, mens partene forhandlet om ny overenskomst. Målet var da å få på plass en ny avtale innen 1. april 2014. FLT’s utgangspunkt, både i disse forhandlinger og alle andre, er at vi ikke forhandler dårligere vilkår enn de man praktiserer. Etter mange møter på lokalt nivå lykkes det ikke partene å komme til enighet om et felles forslag. Partene har etter dette fått bistand av LO Stat og Spekter for å finne fram til en avtale som man kunne leve med. Dette har heller ikke lykkes og det har derfor vært mekling i to omganger, også der uten å finne fram til en løsning.  

Hva er så grunnen til at dette er så vanskelig?

  FLT og våre medlemmer syntes ikke dette er vanskelig. Om man kunne enes om at man ikke skal ha dårligere avtaler ved AIM enn andre virksomheter hvor FLT organiserer ledere og tekniske funksjonærer hadde dette vært løst. Det er nettopp fungerende og gode avtaler vi har tilbudt AIM og Spekter, avtaler som har blitt til over mer enn 60 år og som passer for våre funksjonærgrupper. FLT stiller seg uforstående til Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten som hevder at det er deres tilbud om avtale som ville bidratt til å videreutvikle AIM til et konkurransedyktig selskap og ikke våre. Da må jeg få lov til å spørre om hvordan hun kan stå for en slik påstand og om den virkelig holder mål. Våre foreslåtte bransjeoverskridende avtaler er gjort gjeldene i noen av Norges mest fremgangsrike og moderne virksomheter. Disse bedriftene som jeg snakker om konkurrerer ikke på fylkesnivå, ikke i Norgesmesterskap, men er helt i fronten i den globale konkurransen. De vinner oppdrag på like vilkår som der AIM ønsker å konkurrere. Hvordan kan disse vinne vedlikeholdskontrakter hvis våre avtaler er til hinder for konkurranse og utvikling? At AIM har så spesielle driftsforutsetninger at våre avtaler ikke kan benyttes stiller jeg meg mildt sagt undrende til. Bratten hevder også at det er viktig med en tilpasning av avtalene for å tilrettelegge for framtidsrettede arbeidsplasser og høykompetent vedlikeholdsvirksomhet. Vi er slett ikke uenige i dét, men vi krever altså ikke videreføring av eksisterende avtaler men derimot nye, tilpassede og framtidsrettede avtaler. De som kjenner FLT kan historien om forbundets arbeid over tre tiår for å sikre våre medlemmer etter- og videreutdanning, blant annet gjennom våre avtaler og vår etter- og videreutdanningsordning. Vi har gjennom hele denne prosessen tilbudt en tilpasning av våre avtaler til virksomheten på Kjeller. Det er slik våre rammeavtaler er bygget opp, de er ikke til hinder for å avtale tilpasninger lokalt. Spørsmålet er heller om Spekter og AIM ønsker seg «billigere» avtaler eller det vi kaller tariffhopping! Det vi har blitt tilbudt av avtale, er tilnærmet lik det vi kaller en vertikal avtale ikke ulik den andre organisasjoner har fått lagt på bordet. FLT er et funksjonærforbund, vi organiserer funksjonærgrupper og vi skal ha funksjonæravtaler for våre medlemmer. FLT er klare for å kjempe for gode lønns- og arbeidsvilkår for framtiden for våre medlemmer ved AIM, helt på linje med det andre FLT medlemmer over det ganske land har. Takk til alle som står på for å vinne dette slaget! 1. nestleder i FLT, Ulf Madsen