jonny image001 I dette tilfellet var det Johan Martin Leikvoll i NHO Attføringsbedriftene som argumenterte for en forsvarlig behandling av anbudsspørsmålet. Dette har FLT også uttrykt både før og etter arbeidsministerens forslag om anbudsutsettelse. Blant annet anmodet fagforbundene FLT og Lederne i brev datert 24. mars om et møte med arbeidsministeren for å drøfte spørsmålet. Er arbeidsministerens holdning til andre med motstridende syn kanskje forklaringen på at han ennå ikke har svart på vår henvendelse? Det er for øvrig også uklokt å ta så lett på de holdninger og uttalelser som bransjen, arbeidslivet og kommunene uttrykker. FLT er ikke imot alle endringer, men vi er opptatt av at viktige endringer er basert på fakta og grundig forarbeid før beslutning tas. Dessverre så virker det som om arbeidsministeren er i ferd med å ta beslutning på sviktende grunnlag. Vi håper Robert Eriksson behandler alle høringssvar til forslaget om anbudsutsettelse med annen holdning enn i ovennevnte artikkel. Jeg har også registrert på NHO sine websider at NHO-direktør Svein Oppegård forsøker å distansere seg fra Attføringsbedriftene i NHO. I likhet med Attføringsbedriftene i NHO, fagbevegelse, store deler av kommunene og mange andre som f.eks. FFO er også FLT meget skeptisk til å kommersialisere store deler av attføringsområdet. Selv om NHO-ledelsen i prinsippet er åpen for mer konkurranse på attføringsområdet, skriver Oppegård at dette må gjøres «med forsiktighet» og i nær dialog med aktørene. Dessuten må dette inn i en helhetlig stortingsmelding. FLT som organiserer flest ordinære ansatte i Vekst- og Attføringsbedriftene er her enig med NHO i at en må ha en grundig prosess og ikke haste igjennom et vedtak. Det er for øvrig ikke korrekt som Svein Oppegård skriver at attføringsbedriftene har enerett på å utføre disse tjenestene i dag. Disse tjenestene, dvs. for personer med store helseutfordringer, skal utføres av forhåndsgodkjente tiltaksleverandører med utbytteforbud. Mange av de aktørene som statsråden nevner opp som f.eks. Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Pøbelprosjektet enten er eller kan bli aktører på dette området uten å gå omveien om å kommersialisere området. Nå vil statsråd Robert Eriksson gjøre dette gjennom en regelendring og uten å gå veien om en grundig utredning eller legge dette inn i stortingsmeldingen som arbeidsministeren har annonsert til høsten. Spørsmålet som NHO-ledelsen burde stille til Robert Eriksson er hvorfor han har slikt hastverk på et område som er så omstridt?