Klassekampen gir alliansen Rødt og KrF stort oppslag 14. september for å hindre at det blir tatt ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester. Tjenestene som nevnes er barnehager og sykehjem, asylmottak og barnevern. Anbudsutsetting av attføringstjenester nevnes ikke i reportasjen.  På dette området er det naturlig at Arbeiderpartiet tar en lederrolle for å få denne politikken på rett kjøl. Det har de store muligheter til sammen med KrF, Sp, SV og Rødt. Det er verdt å nevne at KrF i 2014 kjempet en innbitt kamp for å hindre slik anbudsutsetting. Partiet måtte likevel gi seg. Regjeringen kjørte dette gjennom i hurtigtogsfart som en enkel forskriftsendring og uten stortingsbehandling. Arbeidsmarkedstiltak er et statlig anliggende. Denne politikken styres derfor av regjeringen og Stortinget i motsetning til barnehager og sykehjemstjenester hvor det er kommunene som avgjør hvordan man skaffer seg slike tjenester. Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at det er en dyp skepsis hos det nye stortingsflertallet mot kommersialisering av attføringsområdet. Personer med store utfordringer som for eksempel psykiske lidelser, rusvansker og som har stanget i ytterkanten av arbeidslivet i årevis, trenger individuell og tett oppfølging for å komme i lønnet arbeid. Anbud er ikke svaret på disse utfordringene. Etter oppdrag fra Forbundet for Ledelse og Teknikk ( FLT), har Linn Herning fra For Velferdsstaten og undertegnede faktasjekket anbudsutsettingen på attføringsområdet fra 2014. I rapporten «Milliarder, ikke mennesker, en historie om velferdsprofitører» kommer regjeringen meget dårlig ut. Det ble ikke større mangfold, valgfrihet og flere ideelle leverandører. Det motsatte har skjedd. Konsentrasjon av leverandører og ideelle skyves ut til fordel for store kommersielle selskaper med superhøy profitt. En av aktørene som har vunnet anbud for om lag en halv milliard kroner i hele landet, opererer ikke med fast ansatte veiledere, men personer på enkeltpersonforetak. Det kan faktisk stilles spørsmål om dette er lovlig, men gir uansett utrygge arbeidsvilkår for de ansatte og konkurranse på ulike vilkår. En annen av anbudsvinnerne for å ta seg av sårbare grupper på arbeidsmarkedet, eies av en bedrift med skatteparadis på Guernsey. Anbudsutsettingen har rett nok gitt lavere priser på tiltakene, men med stor risiko for å skyve bort de arbeidssøkerne som har mest behov for hjelp. Det står 400.000 utenfor arbeidslivet, hvorav 200.000 har nedsatt arbeidsevne. LOs leder Hans Christian Gabrielsen uttrykker i en artikkel i Dagsavisen at han er veldig bekymret for de lettvinte forslagene fra den blåblå regjeringen for å få flere fra «utenforskapet» i jobb. Han viser da først og fremst til bruk av anbud. Samtidig skryter han av NHOs satsing (Ringer i Vannet) med tett oppfølging både av arbeidsgiverne og arbeidssøkerne for å få flere i jobb i NHOs medlemsbedrifter. Tusenvis av personer er kommet i jobb på denne måten. Det er dette faglige sporet som må følges og utvides for å få flere i jobb.