Tariffkonferanse2014040eUndersøkelsen skal i hovedsak belyse følgende problemstillinger:
  • Hvordan vurderer arbeidstakere sin ytringsfrihet
  • har det blitt flere varslere i arbeidslivet
  • har det blitt mer effektivt å varsle
  • har det blitt tryggere å være varsler
Hvis vi skal forsøke oss på en definisjon på hva varsling er må det bli å melde fra om kritikkverdige forhold i en virksomhet som kan skade brukere, kunder, arbeidstakere, samfunnet eller virksomheten selv. Kritikkverdige forhold kan igjen utdypes som handlinger som strider mot virksomhetens retningslinjer og etiske normer, lover, avtaleverk eller hva som er etisk riktig og forsvarlig ut fra en bred og alminnelig oppfatning. At varsling oppleves som en belastning kan vel de fleste se for seg. Varsling kan være en stor påkjenning både for varsleren, den det blir varslet om og for miljøet det blir varslet i. Våre medlemmer i FLT er i så måte i en situasjon der de både kan være varslere men også i situasjoner der de kan bli varslet til. Mange av våre medlemmer har en rolle i virksomheten som er nær der beslutninger fattes og dermed har innsyn i mange beslutninger og saker. Om en beslutning blir fattet og dette er kritikkverdig forhold er kan våre medlemmer lett komme i en skvis mellom lojalitet og plikten til å varsle. Et annet dilemma er at våre medlemmer som ledere på et nivå kan være den det varsles til. Igjen kommer man en posisjon der varslingen kan gjelde sin nærmeste leder eller beslutninger man har vært delaktig i. Spørsmålet om varsling er et tema som også er internasjonalt aktuelt. FLT har gjennom UNI global blitt invitert til å være med i et prosjekt som skal forsøke å finne om det er fellesnevnere rundt varsling i Europa, for å kunne utforme internasjonale avtaler eller lovverk for å beskytte varslere. Så langt viser nok forskning og undersøkelser at norske arbeidstakere lykkes bedre med sin varsling og at norske varslere i mindre grad enn i andre land blir utsatt for negative sanksjoner. Til tross for det kan vi ikke si at vi har et vern i Norge som er godt nok for varsleren til å hindre represalier. Undersøkelsen blir gjennomført over hele landet som en generell breddeundersøkelse om varling i norsk arbeidsliv og utviklingen over år. I tillegg vil forbundet foreta en tilsvarende undersøkelse for forbundets medlemmer. Forbundet oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å svare på spørreundersøkelsen som sannsynlig kommer i disse dager.  At mange deltar vil legge et godt grunnlag for undersøkelsen og at vi får inn god informasjon slik at forbundet kan jobbe videre med dette temaet både nasjonalt og internasjonalt.