Arbeidsgruppa har også kommet med anbefalinger på temaer og problemstillinger for kommende forhandlinger om ny IA- avtale som eventuelt skal erstatte nåværende avtale som har utløp 31.12.2013. IA- avtalen blei første gang inngått i 2001 og hadde da tre delmål som siden har ligget fast: Delmål 1 – Redusert sykefravær, delmål 2 – Tilsetting av flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og delmål 3 – Økning av den reelle pensjoneringsalder. Arbeidsplassen er den viktigste arena for å forebygge sykefravær og utstøting og det viser seg at virksomheter som er gode på IA- arbeid også jobber godt med andre krevende arbeidsmiljøutfordringer. I dag er 26 % av virksomhetene i Norge IA- virksomheter og dekker 60 % av arbeidstakerne. De konkrete målene som blei satt er ikke nådd, men resultatene så langt viser en forbedring i forhold til delmål 1 og 3 mens delmål 2 har stagnert eller gått i feil retning. Gjennomsnittstall for hele året viser at sykefraværet er 12 % lavere i 2012 enn i 2001. Sysselsettingsandelen i de eldste arbeidstakergrupper har økt og uføreandelen for den samme gruppen er redusert. Når det gjelder delmål 2 har sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne gått ned, det er en økning i andelen som mottar uførepensjon og spesielt utfordrende er det at det er de yngste gruppene som øker. Det er også klart flere som mottar arbeidsavklaringsmidler i 2012 enn det var i 2001. Rapporten i sin helhet ligger på FAD sine hjemmesider, men jeg skal forsøke en kort oppsummering av de viktigste konklusjonene og anbefalingene gruppen gir slik jeg ser det:
  • Den omfattende IA- satsingen har bidratt positivt til inkluderingsarbeidet i virksomhetene samt hatt effekt for nedgangen i sykefravær. Dette gjelder også i virksomheter som ikke har inngått IA- avtale.
  •  At et forpliktende trepartsamarbeid og at arbeidsplassen er de viktigste arenaene for inkluderingsarbeidet må fortsatt ligge til grunn for avtalen.
  • Det anbefales at tiltak for å bedre tillitsvalgte og verneombud sine roller og engasjement settes på dagsorden i kommende forhandlinger.
  • Det må legges større vekt på at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet legges til grunn i det praktiske arbeidet med IA- avtalen.
  • Tidlig og tett oppfølging av den sykemeldte er viktig for inkluderingsarbeidet. Erfaringene fra dagens system for oppfølging har blitt for ressurskrevende for arbeidslivet, myndighetene og sykemelder og mener derfor at det kan være hensiktsmessig å vurdere en forenkling av oppfølgings- og sanksjonssystemet.
  • Det er for lite forskningsbasert kunnskap om effektene av IA- tiltak.
  • Kvinner har et økende og høyere sykefravær sammenlignet med menn. Det er forsket på området, det finnes forklaringsmodeller, men ingen klare dokumenterte sammenhenger slik at spørsmål om kjønnsforskjeller i sykefravær er et satsingsområde og bør følges opp av tiltak og forsøksordninger.
IA- avtalen har utvilsomt sin fremtid og FLT håper at avtalen videreføres med en viss forenkling når det gjelder systemet rundt oppfølging av den sykemeldte. Vi tror at arbeidet som gjøres i virksomhetene virker på sikt og at et ennå tettere samarbeid må til for å skape de gode resultatene. Vi tror at tillitsvalgte og verneombud har viktige oppgaver og roller som ikke er blitt benyttet godt nok så langt. Spesielt har en del av våre medlemmer, de som er arbeidsledere, en spesielt viktig og fremtredene rolle for at målsettingene nås. Jo flere som blir lært opp, involvert og bidrar til dette arbeidet fører til at ordningen vil bli bedre på de enkelte arbeidsplassene. Det er lokalt man finner de beste løsningene. Til sist legger jeg ved et par nyttige linker med nyttig informasjon: http://www.inkluderende.no/ http://www.idebanken.org/ Ulf Madsen, 1. nestleder