I Norge har vi fram til nå hatt en samfunnsmodell som har vært preget av samarbeid, ikke bare mellom arbeidstakere og arbeidsgivere men også mellom organisasjonene i arbeidslivet og politiske myndigheter. Denne samarbeidsmodellen har blitt til over år, og forutsetter at partene i utgangspunktet er relativt jevnbyrdige. Dette har fagbevegelsen og arbeidsgiversiden funnet fram til ved forhandlinger og samarbeid, gjennom tariffavtaler og lovforslag. AML er en vernelov og er blitt til for blant annet å begrense arbeidsgiverens styringsrett i spørsmål i arbeidslivet som er viktige for arbeidstakerne. Dette har igjen ført til at vi har fått et velregulert og rimelig anstendig arbeidsliv, som igjen er grunnlaget til den norske samfunnsmodellen. Med regjeringens forslag til endringer i AML ønsker den blå-blå regjeringen å endre dette styrkeforholdet i retning av mer arbeidsgiverstyring av bestemmelsene i arbeidslivet. Regjeringen ønsker styringsretten til arbeidsgivere forsterket og fagbevegelsens kamp for å påvirke blant annet arbeidstid blir satt mange år tilbake. Dette kommer veldig godt til syne hvis vi ser på forslagene rundt arbeidstid og overtid. Regjeringen ønsker å utvide den alminnelige arbeidstid ved å øke grensene for gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Dette vil medføre lengre arbeidsdager og uten kompensasjon i mange tilfeller. Er det til gunst for oss arbeidstakere? Grensene for overtidsarbeid foreslås øket for uke og måned og det er arbeidstilsynet og ikke forbundene og LO som skal godkjenne arbeidstidsordninger utover lovens «normale» rammer. FLT er av den oppfatning at dagens lovbestemmelser på disse områdene sikrer god nok fleksibilitet for arbeidsgivere og det samfunnet vi lever i. Hvis vi skal «lempe litt på bestemmelsene i AML» fører dette til at vi setter det fagbevegelsen har oppnådd i forhold til reguleringer av arbeidstid mange år tilbake, og ikke får «oppmyking og modernisert arbeidsliv» som de blå-blå vil ha. Hvis man starter og aksepterer denne «oppmykingen» så er bare spørsmålet – hva blir det neste? Ulf Madsen, 1. nestleder