For å styrke og sikre råderetten over våre overenskomster er vi avhengige av aktive medlemmer og tillitsvalgte som praktiserer avtalene. Det er gjennom praktiseringen av avtalene at behovene for endringer også kommer fram. Disse må vi i felleskap sørge for kommer frem og blir gjort kjent, slik at vi på sikt kan få gjort noe med det. Vi har sett de senere årene at interessen og oppslutningen rundt tariffarbeidet er fallende. Blant annet opplever vi det ved at vi mottar færre innsendte forslag ved revidering av avtalene, men også en fallende trend når det gjelder uravstemningen. Denne trenden må vi snu. Ulf Madsen For å få opp aktiviteten lokalt så vel som sentralt, har vi etablert tariffråd. Rådet har vært aktivt et års tid, og vi har stor tro på at det skal bidra til mer aktivitet i tiden framover. Vi har også i de to siste hovedoppgjørene forsøkt elektronisk uravstemning på flere av overenskomstene, uten at dette har ført til generelt sett høyere svarprosent. Det vi ser ved elektroniske uravstemninger, er at de vi når på e-post, stemmer hyppigere enn de vi ikke har e-postadresser til. Vi har derfor tro på at svaret for økt oppslutning i uravstemningen, finnes i en form for elektronisk uravstemning for fremtiden. Det vil derfor være viktige for oss alle at vi har riktige opplysninger om medlemmers adresse og telefonnummer. På nyåret står vi foran tre revideringer av arbeidslederoverenskomsten. Fram mot disse gjør vi nå en jobb for å se om økt innstas i forkant, vil øke svarprosenten på disse overenskomstene. Vi har henvendt oss til avdelinger for å få bedre oversikt over medlemmer og avtaler, vi jobber også for å gi mer og bedre informasjon i forkant av avstemningen. Så jeg håper enda flere medlemmer benytter muligheten til å delta på uravstemning når den tid kommer. Også vil jeg få lov til å ønske alle en riktig god jul og et godt nyttår. Hilsen Ulf Madsen