Nyheter > FLT på internasjonal konferanse

FLT på UNI Global 2019. Foto: Privat

– Det er viktig at FLT deltar i internasjonalt fagligpolitisk arbeid gjennom UNI Global Union. Her bidrar vi til å bygge opp gode globale avtaler og med å øke fagorganisering i andre land. Det er mange land som sliter med å få opp organiseringsgraden. Tillitsvalgte fra for eksempel Romania, Albania, Nepal og Malaysia strever med å få avtaler som ivaretar ansatte med en lønn til å leve av, betalte fridager og ferie, anstendig arbeidstid og arbeidsforhold. Retten til å organisere seg og velge tillitsvalgte står svakt i disse landene, sier Ulf Madsen.

Ny leder og nytt arbeidsprogram

Denne gangen var det verdenskonferanse innenfor ICTS (informasjon, kommunikasjon, teknologi og service) og P&M (ingeniører og ledere). Hvert fjerde år revideres og vedtas nytt arbeidsprogram, og det velges tillitsvalgte for neste periode. Andy Kerr fra Skottland ble gjenvalgt som leder av ICTS- organisasjon i 4 nye år. På konferansen ble det også vedtatt et nytt strategisk arbeidsprogram i fem punkter. Les hele arbeidsprogrammet her. Madsen trekker særlig frem det femte punktet i arbeidsprogrammet som viktig for FLTs medlemmer. Punktet omhandler nye arbeidsformer, kunstig intelligens, digitalt arbeidsliv og bærekraftig utvikling.

UNI P&M for ingeniører og ledere

FLT deltar i UNI P&M sammen med andre forbund som organiserer de samme fagområdene. Christy Hoffman, Generalsekretær i UNI Global Union, understreket viktigheten av å få flere funksjonærer inn i forbundene. Denne medlemsgruppen er avgjørende, blant annet fordi andelen funksjonærer vokser i det nye arbeidslivet og utgjør en viktig stemme i virksomhetene. Ulf Bengtsson ble gjenvalgt som leder for UNI P&M for neste fireårsperiode. Her er noen av punktene som ble diskutert på UNI P&M-konferansen:
  • Varsling var et område som UNI P&M har jobbet mye med sammen med Eurocadres og andre, her har de fått gjennomslag i EU for retningslinjer for varsling.
  • Et annet område som ble diskutert var retten til å være frakoblet i det digitale arbeidslivet. Det er flere år siden FLT inngikk de første bestemmelsene i sine overenskomster om hvordan tilgjengelighetsteknologi skal håndteres. I Frankrike har man fått en lov som begrenser arbeidsgivers rett til å forlange at arbeidstakere er tilgjengelig ut over arbeidstiden.
  • En del av konferansen handlet om hvordan øke organisasjonsgraden blant ledere. Unionen i Sverige organiserer ledere og har satset mye på denne gruppen. I andre land i Afrika, Asia og Sør- Amerika er det mye vanskeligere organisere ledere, og det er en møysommelig jobb som gjøres. I disse verdensdelene er ofte arbeidsledere og mellomledere ansett som å være ledelsen, og organiserer seg derfor ikke.
  • Avslutningsvis vedtok konferansen nye vedtekter for organisasjonen. Det ble vedtatt et firepunkts program som det skal fokuseres mot i neste fireårsperiode, punktene er følgende:Utdanning og livslang læring, organisere ingeniører, spesialister og ledere, arbeidslivsbalanse i den digitale tidsalderen og flere kvinner i STEM (Science, technology, engineering and mathematichs).