Nyheter > FLT i høringer på Stortinget

Høring om fagskoler

25.oktober deltok vi i åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité:

  • Vi ønsker flere fagskoleplasser, en trygg finansiering og riktig plassering av utdanninger.
    FLT ønsker en satsning på fagskolen som innebærer om lag 100 000 studieplasser i løpet av en tiårsperiode. Dette er nødvendig for å etablere et skoleløp for høyere yrkesfaglig utdanning. Bedriftene får ikke utnyttet sitt potensiale uten nok kompetanse.  I dette statsbudsjettet kommer 500 plasser, det er altfor få.
  • De erfaringsbaserte utdanningsinstitusjonene må få sjansen til å ta steget opp til å bli faghøyskoler på linje med annen høyere utdanning. Det må bygges opp et eget skoleløp. For å få dette til må det bevilges mer penger. Fagskolene bør satses på som distriktspolitisk virkemiddel. Les høringsbrev
første nestleder flt
Aud Marit Sollid utenfor Stortinget. Foto: Frode Ersfjord

Høring om forsvarsloven

27. oktober deltok 1. nestleder Aud Marit Sollid i åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.):

  • I mange arbeidskontrakter i Forsvaret står det at man må ta «annet arbeid», men det er ikke definert hva dette er for bedrifter som kan være tilknyttet Forsvaret. Denne grensen eller forklaringen er ikke trukket opp i den nye endringen av forsvarsloven. Uavklarte rettigheter i krigskonflikt ikke er bra. Det må være frivillig å underskrive kontrakt om tjenestegjøring. Det skal ikke være automatikk i dette for de som jobber i forsvarsindustrien. 
  • FLT er bekymret for disse kontraktene. Våre medlemmer kan ikke bli presset inn i slike kontrakter av arbeidsgivere. Det må være frivillig om de med tjenestegjøring skal være med i kontrakten. Det må være en aldersbegrensning på dette, som er lavere enn pensjonsalderen. Se video og les høringsbrev

Høring om arbeid og inkludering

Vi har gitt våre innspill om arbeid og inkludering til Statsbudsjettet 2023 i høringsbrev:

  • FLT ønsker at antall plasser i arbeidsforberedende trening (AFT) skal opprettes etter hvilke behov det er for dem. I statsbudsjettet står det at Regjeringen vil styrke ordninger som arbeidsforberedende trening. (Side 123 budsjettet for Arbeids- og sosialdepartementet). Den beslutningen må settes ute i live. Det er behov for en instruks som forteller NAV hvordan dette punktet i statsbudsjettet skal følges opp. Vi ønsker at disse plassene skal prioriteres innenfor rammen av arbeidsmarkedstiltak.
  • Vi ønsker en økning i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA).
    Les høringsbrev

Høring samferdsel

LO og LOs samferdselspolitiske utvalg har behandlet Prop. 1 S fra Samferdselsdepartementet. FLT har gitt innspill til LO. Les LOs høringsbrev