Nyheter > – FLT er i forkant
Leder av FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes ønsket velkommen til FLTs første konferanse om samferdsel og veginfrastruktur noen sinne. Klimakutt i konkurransegrunnlag Karl Sigurd Fredriksen, prosjektleder i Statens vegvesen snakket om krav om klimakutt i konkurransegrunnlag. Med stadig økende CO2-utslipp og økende globale temperaturer er det viktig for en så stor aktør som Statens Vegvesen å innlemme krav om klimakutt i konkurransegrunnlaget. Undersøkelser har vist at uavhengig av størrelse på veiprosjektet er det en sammenheng mellom antall kroner benyttet på veibygging og antall tonn CO2 som slippes ut. Kuttmålene ligger på 50% for drift og vedlikehold og 40% for investeringer. Gjennom krav i kontrakter, håndbøker og veiledninger samt opplæring skal disse målene nås. Batteridrevne anleggsmaskiner Fra miljøstiftelsen ZERO innledet teknologiansvarlig Marius Gjerset. Han trakk frem eksempler på foregangsprosjekter som har ”tvunget” frem nullutslippsløsninger. Blant annet har Norge verdens første helelektriske bilferge. Dette har ført til at internasjonale batteriprodusenter har etablert seg i Norge for å utvikle og produsere batterier til det norske maritime markedet. Her fremmet Gjerset muligheter som krav til batteridrevne anleggsmaskiner, bioasfalt og nulliutslippsbetong. I følge Gjerset er Statens vegvesen en så stor aktør at de har potensiale til å endre entrepenørmarkedet golbalt om de går foran med nye løsninger. Skape en positiv kultur Hellik Hoff, prosjektansvarlig i Ruter snakket om å ikke bare følge reglene, men å utnytte potensialet i reglene i en anbudsrunde. Ruter benytter seg av leverandørmarkedet for å utvikle nye løsninger og komme med nye ideer til hvordan man skaper innovasjon i utførelsen av anbudene. I tildelingskriteriene i Indre by-anbudet i 2016 telte pris 40%, miljø telte 20% av total poengsum. I debatten som fulgte stilte Masternes spørsmålet om hvordan FLT kunne være med og påvirke utviklingen i bransjen. Kulturskaping i virksomheten, det å bidra til oppmerksomhet og positivitet til miljøtenkning ble trukket frem som en viktig faktor for å lykkes med målene. Utfordringer i byggebransjen Jonas Bals innledet om kriminalitet i arbeidslivet. Han fortalte om sammenhengen mellom kriminalitet knyttet til arbeidskraft i byggebransjen, prostitusjon og traficking. Det er de samme bakmennene som er involvert i alle disse aktivitetene. Han trakk frem allmenngjøring av tariffavtaler og solidaransvar som et bolverk mot sosial dumping. Problemet er de kreative omgåelsene fra bransjen, for eksempel ved å tvinge arbeidstakere til å opprette enkeltmannsforetak. LO-anleggssekretær Truls-Olav Strand Nilsen Snakket om erfaringer fra store anlegg. LO har hatt egne koordinatorer på mange store byggeprosjekt betalt av arbeidsgiver. Disse skal påse at tillitsvalgte og deres funksjon kommer på plass og bidrar til et godt arbeidsmiljø, koordinere verneombudsmøter med mer. Utfordringene på store anlegg er de samme som tidligere år. Mye av utfordringene handler om mangel på informasjon og kunnskap vedrørende rettigheter og gjeldende lovverk både blant arbeidsgivere, bemanningsbyråer og de ansatte. Forebyggende arbeid og NTP Seniorrådgiver Geir Christer Mjøsund fokuserte på arbeidet i seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet. Hovedmålene er blant annet å sørge for trafikksikkerhet og like konkurransevilkår i bransjen. Problemer mer identitetsbytte og kloning på stjålne kjøretøy, ulovlig ombygging av biler, dokumentforfalskning, juks ved teoriprøven, ulovlige verksteder, fiktive PKK-kontroller og transportkriminalitet er saker som seksjonen avdekker. Sentralt skaderegister er noe seksjonen jobber for å få på plass. Direktør for Styring og strategistab i Statens vegvesen Bjørne Grimsrud innledet om virksomhetsstrategi, regionreformen samt ny Nasjonal transportplan og hva denne betyr for hele veitransportsektoren. Grimsrud ba også forsamlingen om råd på hvilke saker som kom til å bli viktige fremover. Et program fullspekket med tunge innledere sørget for stort engasjement i salen og gode diskusjoner, med kyndig og effektiv ledelse av politisk rådgiver i FLT Johan Martin Leikvoll.   Les også Landskonferanse i Statens vegvesen ferdig Det beste for samferdsel og veginfrastruktur?