Nyheter > Enige om ny hovedavtale i Spekter
Tekst: LO Stat – Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov, og hvert fjerde år forhandler vi og tilpasser den. Vi er godt fornøyd med forhandlingene, og har fått gjennomslag for viktige prinsipper, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. Hun har ledet forhandlingene på vegne av LOs forbund i Spekter-området.

Den norske supermodellen

Enkelte uenigheter til tross, partene er enige om at den norske modellen bidrar til å trygge arbeidsplasser og et velfungerende samfunn, og vil sammen arbeide for at oppslutningen om det organiserte arbeidslivet skal styrkes.- Nå tydeliggjøres viktigheten av samarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Det samme gjør viktigheten av å styrke den Norske modellen, eller Supermodellen, som vi liker å kalle den, sier Lise Olsen.

Bærekraftig arbeidsliv

Et bærekraftig arbeidsliv var ikke øverst på dagsorden da hovedavtalen ble reforhandlet for fire år siden. – Forhandlingene i år har vist bred enighet om at bærekraft, natur og miljø skal inn som en del av hverdagen på arbeidsplassen. Det er et krav vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for, poengterer Lise Olsen. Partene vil bidra til nødvendig omstilling av samfunnet i mer klima- og miljøvennlig retning. På virksomhetsnivå bør man jevnlig drøfte virksomhetens påvirkning på ytre miljø. I de virksomheter hvor miljøregnskap foreligger deles med de tillitsvalgte med en gang det er fastsatt.

Vil sikre ansatte bedre ved virksomhetsoverdragelser

Mange av virksomhetene i Spekter-området er splittet opp de senere år. Ved fusjoner, fisjoner og oppkjøp mellom virksomheter som allerede er i Spekter skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden. – Dette for å sikre kollektive rettigheter fram til ny overenskomst er på plass. Særlig viktig er å sikre AFP-ordningen, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter, forklarer Lise Olsen.

Digitale verktøy og overvåking

Mer og mer av hverdagen er digitalisert, og ansattes arbeidsoppgaver blir fort endret med nye verktøy. Det kan skape usikkerhet og utrygghet. – Vi ønsker å skape trygge rammer rundt digitalisering. Nå skal virksomhetene drøfte innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering med tillitsvalgte, sier Lise Olsen. LO Stat har krevd rett til særavtale for kontroll og overvåking på arbeidsplassen. – I dag finnes det veldig mange digitale verktøy hvor arbeidsgiver kan spore og sette sammen informasjon om deg. Vi mener det er behov for å avklare bruk av verktøy og overvåking på virksomhetene i egne avtaler på virksomheten. Arbeidsgiverne mener loven er god nok. Det mener ikke vi. Derfor beklager vi at arbeidsgiver ikke ville møte oss på dette, sier Lise Olsen. Men LO Stat har fått gjennomslag for at hensikt og behov av all direkte og kontinuerlig overvåking skal klarlegges. Lise Olsen er likevel klar på at kravet om egne avtaler på virksomheter blir fremmet igjen ved en senere anledning. Tillitsvalgte er også sikret kommunikasjonsutstyr, for å kunne uføre vervet på en god måte. – Den teknologiske utviklingen går fort. Derfor har vi fått inn et punkt som presiserer at tillitsvalgte skal ha tilgang til nødvendig kommunikasjonsutstyr, sier Lise Olsen. Last ned protokoll under forhandlingsresultater her