Nyheter > Endringer i arbeidsmiljøloven: Nye krav til ansettelsesavtalen fra 1. juli 2024


Teksten er hentet fra industrienergi. no

Det er vedtatt endringer i listen over minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen (aml. § 14-6).  

Arbeidsplass: Dersom arbeidstaker ikke har noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted.

Annet betalt fravær: I tillegg til ferie skal det opplyses om eventuell rett til annet fravær som er betalt av arbeidsgiver.

Opphør: Arbeidsavtalen skal opplyse om oppsigelsesfrister og fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.

Lønnselementer: I tillegg til lønn skal også tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i selve lønnen angis særskilt.

Arbeidstid: Dersom den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette.

Vaktendringer og overtid: Arbeidsavtalen skal også inneholde opplysninger om ordninger for endring av vakter, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for overtid.

Innleiers identitet: Dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om innleiers identitet. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent

Rett til kompetanseutvikling: Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.

Sosiale ytelser: Det stilles krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Unntak for ledende eller uavhengig stilling: Enkelte av endringene er ikke aktuelle for ansatte i en ledende eller særlig uavhengig stilling (aml. § 10-12), ettersom disse er unntatt en rekkke av arbeidstidsbestemmelsene.

Nye presumsjonsregler

Det er lovfestet to nye presumsjonsregler om henholdsvis fast ansettelse og stillingsstørrelse.

Fast ansettelse: Det lovfestes at dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Stillingens omfang: Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Endringer i reglene om prøvetid

Prøvetidens varighet: I aml. § 15-6 (3) er det innført en ny regel hvor prøvetidsperioden ved midlertidig ansettelse ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Denne regelen er bare relevant for midlertidige ansettelser som har en varighet på 12 måneder eller kortere, ettersom hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid fortsatt gjelder.

Adgangen til å avtale ny prøvetid: Videre innføres det en ny bestemmelse som presiserer at det ikke kan avtales ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.

Ny prøvetid kan likevel avtales for fast ansatte dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke samlet overstiger seks måneder.

Frister

Fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge og fristen for å innta endringer i arbeidsavtalen kortes ned.

Arbeidsforhold utover én måned: I dag er det slik at i arbeidsforhold på mer enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Fra og med 1. juli 2024 må skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest innen syv dager etter at arbeidsforholdet startet.

Overgangsregler: Lovendringene gjelder i utgangspunktet bare for nye arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024. For arbeidsforhold som allerede er inngått, må den skriftlige arbeidsavtalen suppleres i tråd med lovendringene dersom arbeidstaker ber om det. Slik anmodning skal etterkommes tidligst mulig og senest to måneder etter at den er mottatt.

Frist for fremtidige endringer: Fristen for å ta eventuelle endringer i arbeidsforholdet inn i arbeidsavtalen endres slik at eventuelle endringer i arbeidsforholdet skal være tatt inn senest den dagen endringen trer i kraft. Tidligere har fristen vært én måned.

Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Lovendringen er ikke ment å begrense arbeidsgivers styringsrett.

Forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår: Det innføres en ny bestemmelse (aml. § 14-8 a) som gir arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, anledning til å be arbeidsgiver om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsgiver må da innen én måned gi et skriftlig og begrunnet svar. Bestemmelsen gir imidlertid ikke arbeidstakere rett til en ansettelsesform med mer forutsigbare og tryggere arbeidsvilkår. Videre er det kun arbeidstakere med ansettelsestid på mer enn seks måneder i virksomheten, og som er ferdig med en eventuell prøvetid, som har rett til svar etter bestemmelsen.